Andrzej Wcisło
udostępnia informacje z książek związanych z genealogią. Wyślij wiadomość do właściciela książek.


1.) Feliks Kiryk Ksi
ęga przyjęć do prawa miejskiego w Bochni 1531-1656,168 str.
2.) Andrzej Kazimierz Banach Młodzież chłopska na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1860/61 - 1917/18359 stron
3.) Aniela Kiełbicka Zbiegostwo chłopów w woj. krakowskim na przełomie XVI i XVII wieku 230 str.
4.) Zdzisław Pietrzyk Księgi egzaminów do święceń w diecezji krakowskiej z lat 1573-1614 517 str.
5.) Franciszek Lenczowski Inwentarze dóbr żywieckich z XVIII wieku zawierające obciążenia feudalne ich ludności 236 str.
6.) Krzysztof Ślusarek Drobna szlachta w Galicji 1772-1848 294 str.+ mapy
7.) Stefan Inglot Rejestr poborowy woj. krakowskiego z roku 1629 359 str.
8.) Z. Guldon, L. St
ępkowski, Z. Trawicka Rejestr poborowy pow. sandomierskiego z roku 1629 [w : Teki Archiwalne 21, 1989 r.] 92 str.
9.) Praca zbiorowa Inwentarze dóbr ziemskich woj. Krakowskiego 1576-1700 537 str.
10.) -Ksi
ążka pamiątkowa Arcybiskupstwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego w Krakowie od roku 1584 do 1884 Cz.1 356 s. Cz.2 111 s.
11.) Bogusław Krasnowolski Ulice i place krakowskiego Kazimierza 216 str.
+ zdjęcia
12.) Zbigniew Sroczyński Żeleńscy 228 str.
13.) Stanisław Cynarski Dzieje rodu Lanckorońskich z Brzezia 344 str.
14.) Anna Wójtowicz 800 lat wsi Targowisko [k.Kłaja] 78 str. + zdjęcia
15.) Andrzej Komoniecki Chronografia albo Dziejopis Żywiecki 707 str. + indeks
16.) Adam Kociołek Dzieje Szarowa 1398 - 1998 198 str.
17.) Feliks Kiryk Zygmunt Ruta Bochnia. Dzieje miasta i regionu 607 str.
18.) Feliks Kiryk Ryszard Ko
łodziejczyk Dzieje Olkusza i regionu olkuskiegoTom 1, Tom 2
19.) Tadeusz Kowalski 600 lat Tyczyna (1368-1968) 397 str.
20.) Ks. Antoni Tworek Che
łm i Przyrabie 205 str.
21.) Mieczysław Stanaszek Sułkowice. Osiedle 1000 kowali 264 str.
22.) Ks. Andrzej Zwoliński Z herbem Radwan. Z dziejów podkrakowskiej wsi Radwanowice127 str.
23.) Zbigniew P
ęckowski Miechów. Studia z dziejów miasta i ziemi miechowskiej do roku 1914 512 str.
24.) Aleksy SiemionowZiemia Wadowicka 628 str. + zdj
ęcia
25.) Krzysztof Baczkowski Szkice z dziejów Sędziszowa Młp. i okolicy 334 str.
26.) Bogusław Krasnowolski Historia klasztoru Benedyktynek w Staniątkach 595 str.
27.) Tadeusz Ślawski Produkcja i wymiana towarowa Biecza w XVI i XVII wieku 304 str.
28.) Kazimierz Lepszy Studia z dziejów młodzieży Uniwersytetu Krakowskiego w dobie renesansu 202 str.
29.) Józef Bubak Słownik nazw osobowych i elementów identyfikacyjnych Sądecczyzny XV - XVII w.Cz1, 432 s. Cz.2, 328 s.
30.) Krzysztof Jasiewicz Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939-1956Cz.1, 1199 s. Cz.2, 319 s.
31.) A. Kiełbika Z. Wojas Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1507-1572316 str.
32.) A. Kiełbika Z. Wojas Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1573-1611367 str.
33.) Pr. zbiorowa Księga wójtowska krakowska235 str.
34.) Bo
żena Wyrozumska Księga ławnicza Kazimierska 1407-1427524 str.
35.) Józef Putek Miłościwi panowie i krnąbni poddani 447 str.
36.) Leonard Lepszy Złotnictwo w Polsce [Kraków 1933 r.]361 str.
37.) Krzysztof Rafa
ł Prokop Księstwo oświęcimskie i zatorskie wobec Korony Polskiej w latach 1438-1513. Dzieje polityczne.331 str.
38.) Krzysztof Ożóg Kultura umysłowa w Krakowie w XIV wieku. Środowisko duchowieństwa świeckiego. [w : PAN Prace Komisji Historycznej 49]
39.) Irena Rolska-BoruchSiedziby szlacheckie i magnackie na ziemiach zwanych Lubelszczyzną 1500-1700564 str.
40.) Jan Lubicz - Pachoński Wojciech Bartosz Głowacki 206 str.
41.) Andrzej Janeczek Album Civium Leopoliensium Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie 1388-1783 Tom 1, 450 s. Tom 2, 291 s.
42.) Sławomir Górzyński REGEST  DIECEZJÓW Franciszka Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784999 str.
43.) Andrzej Rachuba Metryka Litewska. Księga wpisów nr 131532 str.
44.) J.I. Kraszewski Adama Polanowskiego dworzanina Króla IMCi Jana III notatki 220 str.
45.) -Pami
ętnik. Jan Władysław Poczobut Odlanicki 432 str.
46.) Marcin Kamler Świat przestępczy w Polsce XVI i XVII stulecia199 str.
47.) Antoni Franaszek Działalność wielkorządców krakowskich w XVI wieku 216 str.
48.) Boles
ław Przybyszewski Cracovia Artificium. Supplementa. Teksty źródłowe do dziejów kultury i sztuki z archiwaliów kurialnych i kapitulnych w Krakowie 1433-1440 [w : PAN Komisja Teorii i Historii Sztuki] 183 str.
49.) Boles
ław Przybyszewski Cracovia Artificium. Supplementa. Krakowskie środowisko artystyczne czasów Wita Stwosza194 str.
50.) Stanis
ław Kaszyński Mogilanie w kulturze Śląska w XIX i XX wieku 79 str.
51.) Idzi Panic Historia osadnictwa w księstwie opolskim we wczesnym średniowieczu196 str.
52.) Jerzy Horwat Księstwo bytomskie i jego podziały do końca XV wieku 204 str.
53.) -Urzędnicy małopolscy XII - XV wieku 377 str.
54.) -Urzędnicy woj. krakowskiego XVI - XVIII wieku 277 str.
55.) -Lustracja woj. sandomierskiego 1789 r. 230 str.
56.) Stanis
ław Fischer Dzieje bocheńskiej żupy solnej162 str.
57.) Olga Łaszczyńska Rachunki budowy zamku krakowskiego 1535 114 str.
58.) Urszula Sowina Sieradz. Układ przestrzenny i społeczeństwo miasta w XV - XVI w.237 str. + zdjęcia
59.) Piotr Mysłakowski Materiały genealogiczne szlachty parafii Rypin 1675-1808 234 str.
60.) Zdzisław Janeczek Od Sancovic do Siemianowic. Szkice z dziejów miasta i okolic Cz.1,459 s. Cz.2, 284 str.

Andrzej W. Pacyna
udostępnia informacje z książek związanych z genealogią. Wyślij wiadomość do właściciela książek.


Stanisław hr. Mieroszewski
O heraldyce polskiej. (kilka słów o heraldyce polskiej.)
Nakładem księgarni J.K. Żupa
ńskiego & K.J. Heumanna, Kraków 1887 (reprint)

Szymon Konarski
O heraldyce i „heraldycznym” snobiźmie.
Adiutor, Warszawa 1992

Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930
Województwo kieleckie, województwo krakowskie
Opr. Tadeusz Epstein, Sławomir Górzy
ński
PTTK Warszawa Ochota, Warszawa 1990

Roman Marcinek, Krzysztof Ślusarek
Materiały do genealogii szlachty galicyjskiej
Część I: A-K
Towarzystwo Wydawnicze: „Historia Iagellonica”, Kraków 1996

Sylwester Korwin Kruczkowski
Poczet Polaków wyniesionych do godności szlacheckiej przez monarchów austrjac­kich w czasie od r. 1773 do 1918.
Nakładem autora, Lwów 1935 (reprint Oficyny Wydawniczej „Blitz-Print”, Warsza­wa 1991)

Sławomir Górzy
ński
Nobilitacje w Galicji w latach 1772-1918
DiG, Warszawa 1997

Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacyi o dowodach szla­chectwa
Warszawa 1851 (reprint BGW, Warszawa 1991)

Marian Morawczy
ński
Rzeź 1846 r.
Dębica, Pilzno, Tarnów i okolice
Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne, Tarnów 1992

Szczurowa.
Z dziejów wsi i gminy.
Pod red. Józefa Hampla
Secesja, Kraków 1996

Józef Szczeklik
Pilzno i jego dzieje.
Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnie
ńskiej, Pilzno 1994

Józef Szczeklik
Wędrówka po cmentarzu w Pilźnie
Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne, Pilzno 1996

Józef Szczeklik, Wiesław Wojnarski
Zarys dziejów mieszka
ńców Pilzna
[Pilzno], bez roku wydania

Jędrzej Cierniak
Wieś Zaborów i Zaborowski Dom Ludowy
Towarzystwo Domu Wioski Zaborowa, Zaborów 1936

Gustaw Studnicki
Cmentarz parafialny w Wadowicach
grafikon, Wadowice 1997

Stanisław Tomkowicz
Ulice i place Krakowa w ciągu dziejów.
Ich nazwy i zmiany postaci
Towarzystwo Miłośników Historji i Zabytków Krakowa, Kraków 1926

Adam Chmiel
Domy Krakowskie
Ulica Grodzka część II (liczby or. nieparzyste 19-57)
Towarzystwo Miłośników Historji i Zabytków Krakowa, Kraków 1935

Plan Miasta Krakowa Ignacego Enderle z lat (1802-1805) 1807-1808 tak zwany Senacki wraz z wykazem realności miasta z początku XIX wieku.
wydał Henryk Münch
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 1959

Elżbieta Supranowicz
Nazwy ulic Krakowa
Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1995

red. Kazimierz Olsza
ński
Kraków w powstaniu styczniowym
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1968

Andrzej Brzezina Winiarski
Herby szlachty Rzeczypospolitej
Wydawnictwo De Facto, Warszawa 2006

Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861
opr. Elżbieta Sęczys
wyd. 2
DiG, Warszawa 2007

Sławomir Górzy
ński
Arystokracja polska w Galicji. Studium heraldyczno-genealogiczne.
DiG, Warszawa 2009

Ziemianie polscy XX wieku
Słownik biograficzny
cz. 2 - 10
DiG, Warszawa 1994-2013

Ireneusz Miraś
udostępnia informacje z książek związanych z genealogią. Wyślij wiadomość do właściciela książek.
Adamczyk M. 2003. Szkoły obce w edukacji Galicjan. Cz. I: Kraje Korony Węgierskiej. Warszawa.
Adamczyk S. J. 2004. Gospodarka i społeczeństwo województwa sandomierskiego w latach 1815-1830, Monografie-Studia-Rozprawy, nr 47, Kielce.
Arłamowscy E. i K. (wyd.) 1974. Lustracja województwa ruskiego 1661-1665. Część II: Ziemia Lwowska, (w:) Lustracje dóbr królewskich XVI-XVIII wieku. Województwo ruskie. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
Augustyniak U. (red.) 2019. Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku, t. 8: Indeksy. Warszawa.
Bartoszewicz A., Karpiński A., Warda K. (opr.). 2010. Testamenty mieszczan warszawskich od XV do końca XVII wieku. Katalog. Warszawa.
Bąk-Koczarska C. 1999. Mieszkańcy pałacu „pod Krzysztofory” w Krakowie. Właściciele i lokatorzy od XIV do XX wieku. Kraków.
Bednarczyk H. (red.) 2002. Sycyna gniazdo ojczyste Jana Kochanowskiego, (w:) Biblioteka Sycyńska, t. IV. Sycyna.
Bieniak J. 2007. Najstarsze kujawskie księgi ziemskie (1397-1408). Kolejność i chronologia kart. Warszawa.
Błaszczyk G. (opr.) 2009. Metryka litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Księstwo Żmudzkie 1690 r. Warszawa.
Błaszczyk G. 2015. Herbarz szlachty żmudzkiej, t. I-II, Warszawa.
Bogucka M., Samsonowicz H. 1986. Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź
Bondyra W. 2005. Reprezentacja sejmowa Rusi Czerwonej w czasach saskich. Lublin.
Bondyra W. 2015. Własność ziemska w województwie bełskim w czasach saskich. Lublin.
Bondyra W. (opr.) 2017. Deputaci Trybunału Koronnego 1578-1794. Spis. Część IV 1701-1750. Warszawa.
Brykowski R. (red.) 1999-2010. Cmentarz rzymskokatolicki w Radomiu przy dawnym Trakcie Starokrakowskim obecnie ul. B. Limanowskiego. Cz. I-V. Radom.
Brzezina Winiarski A. 2006. Herby szlachty Rzeczypospolitej. Warszawa.
Buko A., Główka D. (red.) 2010. Radom: korzenie miasta i regionu, Tom 1: Badania 2009. Warszawa.
Bukowski W., Zdanek M. (wyd.) 2012. Księga ziemska krakowska 2: 1394-1397, (w:) Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, Seria II: Pomniki Prawa Polskiego, Dział I: Prawo Ziemskie, T. III. Warszawa.
Chachaj J. 2012. Bliżej schizmatyków niż Krakowa… Archidiakonat lubelski w XV i XVI wieku. Lublin.
Chłapowski D. 2002. Potworowscy. Kronika rodzinna. Warszawa.
Chłapowski K. (red.) 2012. Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego MK 137 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1592, (w:) Sumariusz Metryki Koronnej, Seria Nowa, T. VI. Warszawa.
Chłapowski K. (red.) 2014. Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego MK 138 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1593-1594, (w:) Sumariusz Metryki Koronnej, Seria Nowa, T. VII. Warszawa.
Chłapowski K. (red.) 2016. Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego MK 139 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1595, (w:) Sumariusz Metryki Koronnej, Seria Nowa, T. VIII. Warszawa–Bellerive-sur-Allier.
Chłapowski K. 2017. Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795. (Materiały źródłowe). Warszawa–Bellerive-sur-Allier.
Chłapowski K. (red.) 2018. Sumariusz księgi MK 180 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie z lat 1633-1635, kanclerstwa Jakuba Zadzika, (w:) Sumariusz Metryki Koronnej, Seria Nowa, T. X. Kraków.
Chłapowski K., Słoń M. (red.) 2017. Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku, (w:) Atlas Historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku. 4. Warszawa.
Chłapowski K., Żytkowicz H. 1992. Lustracja województw ruskiego, podolskiego i bełskiego 1564-1565, (w:) Lustracje dóbr królewskich XVI-XVIII wieku. Warszawa - Łódź.
Cilli A. 2012. Historia buntów możnowładczych w Polsce w latach 1606-1608. Historia Moskwy. Opole.
Czarnocki K. 2008. Historie o Mieleszkach. Warszawa.
Czop J. 2010. Barwa armii Królestwa Polskiego 1815-1830 i 1831 (stare formacje). Rzeszów.
Czwojdrak B. 2007. Jastrzębce w ziemi krakowskiej i sandomierskiej do połowy XV wieku. Kraków.
Danowska E. 2011. Dług śmiertelności wypłacić potrzeba. Wybór testamentów mieszczan krakowskich z XVII – XVIII wieku, Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego PAU, t. 112. Kraków.
Dąbkowski W. 1974. Powstanie styczniowe w Puszczy Kozienickiej, Warszawa.
Dąbrowski J. S. (red.) 2019. Księga wpisów podkanclerzego i następnie kanclerza Tomasza Zamoyskiego MK 181 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1633-1637, (w:) Sumariusz Metryki Koronnej, Seria Nowa, T. XI. Warszawa.
Dąbrowski J. S. (red.) 2019. Księga wpisów kanclerza Piotra Gembickiego MK 183 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1638, (w:) Sumariusz Metryki Koronnej, Seria Nowa, T. XIII. Warszawa.
Dąbrowski J. S. (red.) 2019. Księga wpisów podkanclerzego Piotra Gembickiego MK 182 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1633-1638, (w:) Sumariusz Metryki Koronnej, Seria Nowa, T. XII. Warszawa.
Dąbrowski J. S. (red.) 2020. Księga wpisów kanclerza Piotra Gembickiego MK 187 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1639-1642, (w:) Sumariusz Metryki Koronnej, Seria Nowa, T. XVII. Warszawa.
Dąbrowski J. S. (red.) 2020. Księga wpisów kanclerza wielkiego Jerzego Ossolińskiego MK 190 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1643-1650, (w:) Sumariusz Metryki Koronnej, Seria Nowa, T. XX. Warszawa.
Delekta D. L., Zając K. 2010. Powiat kozienicki, (w:) Tradycja Mazowsza. Przewodnik subiektywny. Warszawa.
Dowiat J. 1968. Historia kościoła katolickiego w Polsce (do połowy XV w.). Warszawa.
Dudziński P. 1997. Alfabet heraldyczny. Warszawa.
Dumin S., Górzyński S. (opr.) 1992. Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzieńskiej, mińskij, mohylewskiej, smoleńskiej i witebskiej. Warszawa.
Duszyk A. (red.) 2004. Architektura i urbanistyka miasta kazimierzowskiego w Radomiu, Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, t. XXXIX, z. 1-4. Radom.
Dziedzicka M. 1998. Kronika Garbatki-Letnisko. Pionki.
Epsztein T., Górzyński S. (opr.) 1991. Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930. Województwo poznańskie. Warszawa.
Falniowska-Gradowska A. (opr.) 1997. Testamenty szlachty krakowskiej z XVII – XVIII w., Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego PAU, t. 86. Kraków.
Frączek L. 2012. Ludność parafii szczekocińskiej w latach 1808-1914 w świetle ksiąg metrykalnych. Kraków.
Gacki J. 1999. Radom i jego kościoły, (w:) Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, t. IV. Radom.
Gadocha M. 2012. Cech piekarzy i handel chlebem w Krakowie w okresie nowożytnym. Kraków
Gagacka M., Gawroński Z. (red.) 1997. Rodzina a procesy przemian społecznych. Wyzwania i zagrożenia. Mała Ojczyzna – ludzie i ich wkład w kształtowanie wizerunku mojego miasta (regionu), „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, t. XXXII, z. 3-4. Radom.
Gajl T. 2007. Herbarz polski od średniowiecza do XX wieku. Gdańsk.
Gapys J., Nowak M., Pielas J. (red.) 2008. Szlachta i ziemianie między Wisłą i Pilicą w XVI-XX wieku. Studia z dziejów społeczno-gospodarczych. Kielce.
Gapys J., Nowak M., Pielas J. (red.) 2010. Z życia codziennego szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XVI-XX wieku. Studia.  Kielce.
Gąsiorowski A. (red.) 1985. Urzędnicy wielkopolscy XII-XV wieku. Spisy, (w:) Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku, T. I: Wielkopolska (województwa poznańskie i kaliskie), Z. 1. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź.
Gąsiorowski A. (red.) 1985. Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII-XV wieku. Spisy, (w:) Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku, T. II: Ziemie łęczycka, sieradzka i wieluńska, Z. 1. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź.
Gąsiorowski A. (red.) 1987. Urzędnicy wielkopolscy XVI-XVIII wieku. Spisy, (w:) Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku, T. I: Wielkopolska (województwa poznańskie i kaliskie), Z. 2. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź.
Gąsiorowski A. (red.) 1987. Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku. Spisy, (w:) Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku, T. III: Ziemie ruskie, Z. 1. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź.
Gąsiorowski A. (red.) 1989. Urzędnicy Pomorza Wschodniego do 1309 roku. Spisy, (w:) Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku, T. V: Pomorze – Prusy Królewskie, Z. 1. Kórnik.
Gąsiorowski A. (red.) 1990. Urzędnicy małopolscy XII-XV wieku. Spisy, (w:) Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku, T. IV: Małopolska, Z. 1. Kórnik.
Gąsiorowski A. (red.) 1990. Urzędnicy województwa krakowskiego XVI-XVIII wieku. Spisy, (w:) Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku, T. IV: Małopolska, Z. 2. Kórnik.
Gąsiorowski A. (red.) 1990. Urzędnicy Prus Królewskich XV-XVIII wieku. Spisy, (w:) Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku, T. V: Pomorze – Prusy Królewskie, Z. 2. Kórnik.
Gąsiorowski A. (red.) 1990. Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI-XVIII wieku. Spisy, (w:) Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku, T. VI: Kujawy i ziemia dobrzyńska, Z. 2. Kórnik.
Gąsiorowski A. (red.) 1991. Urzędnicy województwa lubelskiego XVI-XVIII wieku. Spisy, (w:) Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku, T. IV: Małopolska, Z. 4. Kórnik.
Gąsiorowski A. (red.) 1992. Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku. Spisy, (w:) Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku, T. III: Ziemie ruskie, Z. 2. Kórnik.
Gąsiorowski A. (red.) 1992. Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku. Spisy, (w:) Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku, T. X. Kórnik.
Gąsiorowski A. (red.) 1993. Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy, (w:) Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku, T. II: Ziemie łęczycka, sieradzka i wieluńska, Z. 2. Kórnik.
Gąsiorowski A. (red.) 1993. Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku. Spisy, (w:) Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku, T. IV: Małopolska, Z. 3. Kórnik.
Gąsiorowski A. (red.) 1994. Urzędnicy podlascy XIV-XVIII wieku. Spisy, (w:) Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku, T. VIII: Podlasie. Kórnik.
Gąsiorowski A. (red.) 1994. Urzędnicy inflanccy XVI-XVIII wieku. Spisy, (w:) Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku, T. IX: Inflanty. Kórnik.
Gąsiorowski A. (red.) 1999. Burgrabiowie zamku krakowskiego XIII-XV wieku. Spisy, (w:) Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku, T. IV: Małopolska, Z. 5. Kórnik.
Gąsiorowski A. (red.) 2002. Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego XV-XVIII wieku. Spisy, (w:) Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku, T. III: Ziemie ruskie, Z. 4. Kórnik.
Gąsiorowski A. (red.) 2007. Urzędnicy wołyńscy XIV-XVIII wieku. Spisy, (w:) Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku, T. III: Ziemie ruskie, Z. 5. Kórnik.
Gąsiorowski A. (red.) 2014. Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XII-XV wieku. Spisy, (w:) Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku, T. VI: Kujawy i ziemia dobrzyńska, Z. 1. Kórnik.
Gąsiorowski A., Jurek T., Skierska I. (wyd.) 2010. Szamotulska księga ławnicza z lat 1567-1579. Szamotuły.
Gerlach J. 1939. Chłopi w obronie Rzeczypospolitej. Studium o piechocie wybranieckiej, (w:) Biblioteka Dziejów i Kultury Wsi, t. 9. Lwów.
Gmiterek H. (opr.) 2001. Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Augusta II Sasa 1697-1733, (w:) Judaica lublinensia, t. I. Lublin.
Gmiterek H. (opr.) 2003. Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego 1669-1697, (w:) Judaica lublinensia, t. II. Lublin.
Gmiterek H. (opr.) 2006. Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Władysława IV i Jana Kazimierza Wazów 1633-1669, (w:) Judaica lublinensia, t. III. Lublin.
Gmiterek H. (opr.) 2017. Deputaci Trybunału Koronnego 1578-1794. Spis. Część I 1578-1620. Warszawa.  
Goldberg J. 2012. Żydzi w społeczeństwie, gospodarce i kulturze Rzeczypospolitej szlacheckiej, Kraków.
Górak A. 2008. Rosyjska kancelaria akt spraw w urzędach Lubelskiej Gubernialnej Administracji Ogólnej w latach 1867-1918, Lublin.
Górski Z., Kabaciński R., Mietz A. 2011. Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich. Województwo inowrocławskie. 1765, (w:) Lustracje dóbr królewskich XVI-XVIII. Wielkopolska i Kujawy. Bydgoszcz.
Górzyński S. 1997. Nobilitacje w Galicji w latach 1772-1918. Warszawa.
Górzyński S. 2009. Arystokracja polska w Galicji. Studium heraldyczno-genealogiczne. Warszawa.
Górzyński S. (wyd.) 2009. Regestr diecezjów Franciszka Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784. Warszawa.
Graczyk W., Marszalska J. M. (opr.) 2011. Testamenty książąt Lubartowiczów-Sanguszków. Wybór tekstów źródłowych z lat 1750-1876. Kraków.
Guldon Z., Zieliński S. (red.) 1995. Osadnictwo i gospodarka powiatu radomskiego w XVI-XVIII wieku, (w:) Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, t. I. Radom.
Guldon Z., Zieliński S. (red.) 1996. Historia społeczno-religijna okresu wczesnonowożytnego, (w:) Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, t. II. Radom.
Guldon Z., Zieliński S. (red.) 1999. Pogranicze Mazowsza i Małopolski, (w:) Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, t. V. Radom.
Guzowski P. Chłopi i pieniądze na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. Kraków.
Hadamik C., Kalina D., Traczyński E. 2006. Miasto i gmina Małogoszcz, (w:) Dzieje i zabytki małych ojczyzn, t. 5. Kielce.
Hadamik C., Kalina D., Malicki A., Traczyński E. 2007. Gmina Radków, (w:) Dzieje i zabytki małych ojczyzn, t. 6. Kielce.
Hampel J., Mydlarz J. 2004. Ziemia jordanowska w latach wojny i okupacji 1939-1945. Jordanów.
Haptaś K., Miodunka P. 2006. Liber copulatorum parafii pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu, 1762-1777, (w:) Materiały źródłowe do historii Mielca i regionu, t. I. Mielec.
Jaeger M., Podczaska K. (red.) 2018. Udział ziemian Wielkopolski południowo-wschodniej w powstaniu 1918-1919 roku, (w:) Studia i Materiały Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, t. IV. Dobrzyca.
Jakubowski G. (red.) 2006. Miednoje. Księga cmentarna. t. 1-2. Warszawa.
Januszewicz E. (red.) 2004. Policzna. By czas nie zaćmił i niepamięć, (w:) Biblioteka Sycyńska, t. XV. Sycyna.
Jaroszek K. (red.) 2002. Wieś między Wisłą i Pilicą w XIX wieku. Wieś – dwór – plebania w kręgu wzajemnych oddziaływań, Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, t. XXXVII, z. 1-4. Radom.
Jaroszek K., Szymanek A. (red.) 2000. Wieś między Wisłą i Pilicą w XIX wieku. Gospodarka i społeczeństwo. Materiały I sesji popularnonaukowej odbytej w Radomiu w dniu 15 grudnia 1999 roku, Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, t. XXXV, z. 1-2. Radom.
Jaroszyński F., Szymanek A. (red.) 2002. Parafie rejonu Wisły Środkowej w XII-XIX w., (w:) IV Janowieckie Spotkania Historyczne, s. 9-97. Janowiec nad Wisłą.
Jasiewicz K. (red.) 2004. Świat niepożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII – XX wieku. Warszawa – Londyn.
Jawor G. 2004. Osady prawa wołoskiego i ich mieszkańcy na Rusi Czerwonej w późnym średniowieczu, Lublin.
Jawor G., Kołacz-Chmiel M. (opr.) 2009. Księga sądowa podlubelskiej wsi Konopnicy 1521-1555, Fontes Lublinenses, t. III, Lublin.
Jelińska J. 1995. „Sarmacki” wizerunek szlachcica-ewangelika w Postylii Krzysztofa Kraińskiego, Studia i Materiały Wydawnictwa Naukowego Semper, z. 2. Warszawa.
Jop R. 2003. Środowisko urzędnicze kancelarii grodzkich w Chełmie, Lublinie i Krasnymstawie w drugiej połowie XVII wieku, Lublin.
Jurek T. 2005. Rodowód Pogorzelów. Kraków.
Justyniarska-Chojak K. 2010. Testamenty i inwentarze z ksiąg miejskich województwa sandomierskiego (XVI-XVIII wiek). Kielce.
Kaczorowski W. (wyd.) 2018. Roczniki domu Orzelskich przez Jana Orzelskiego, kasztelana rogozińskiego, starostę kosteńskiego, spisane Roku Pańskiego 1611. Opole.
Kalina D. 2002. Gmina Daleszyce, (w:) Dzieje i Zabytki Małych Ojczyzn, t. 2. Kielce.
Kaniewska I. (red.) 2013. Posłowie ziemscy koronni 1493-1600. Warszawa.
Karczewska J. 2010. Własność szlachecka na pograniczu wielkopolsko-kujawskim w pierwszej połowie XV wieku. Kraków.
Kaźmierczyk A. (opr.) 2009. Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich dawnego województwa krakowskiego z lat 1674-1696, Tom II: Lata 1684-1696. Kraków.
Kaźmierczyk A. 2015. Rodziłem się Żydem... Konwersje Żydów w Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku. Kraków.
Kisiel H. (red.) 1996. Archiwum Państwowe w Radomiu. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Warszawa.
Klint P. (wyd.) 2008. Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1631 – 1655, (w:) Źródła Dziejowe, t. 27. Poznań – Wrocław.
Kobierecki M. 2008. Walewscy herbu Kolumna w XVII-XVIII wieku. Genealogia. Majętności. Działalność publiczna. Łódź.
Konarski S. 1936. Szlachta kalwińska w Polsce. Warszawa.
Kowalski W. 2010. Wielka imigracja. Szkoci w Krakowie i Małopolsce w XVI – pierwszej połowie XVII wieku. Kielce.
Krawczuk W. (red.) 2004. Księga wpisów podkanclerzego Wojciecha Baranowskiego z lat 1587-1588. MK 134 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1587 – V 1588, (w:) Sumariusz Metryki Koronnej, Seria Nowa, T. III. Kraków.
Krawczuk W. (red.) 2009. Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego MK 136 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1591, (w:) Sumariusz Metryki Koronnej, Seria Nowa, T. V. Warszawa.
Krawczuk W. (red.) 2010. Księga wpisów podkanclerzego Wojciecha Baranowskiego z okresu marzec 1588 – grudzień 1590. MK 135 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, (w:) Sumariusz Metryki Koronnej, Seria Nowa, T. IV. Warszawa.
K[rzepela] J. 1925. Spis miejscowości i rodów ziemiańskich województwa pomorskiego. Kraków (reprint 2003)
Krzepela J. 1927. Rody ziem pruskich. Kraków (reprint 2014)
Kuklo C. (red.). 2008. Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV-XX wieku. Warszawa.
Kuncewicz G. (opr.) 2019. Wizytacja kanoniczna. Radom 1792. Pękowice – Radom.
Kupiec Ł., Salawa L. (red.) 2013. Dworki szlacheckie jako miejsca rozwoju kultury i sztuki: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Kraków.
Kupisz D. 1998. Pakosław. Dzieje podiłżeckiej wsi na tle rozwoju regionu od czasów najdawniejszych do 1795 roku. Radom.
Kupisz D. (red.) 2006. Urzędy administracji rządowej w Radomiu od XVI do XX wieku, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, t. XL, z. 1-4. Radom.
Kupisz D. 2009. Radom w czasach Jagiellonów (1386-1572). Radom.
Kupisz D. 2009. Rody szlacheckie ziemi radomskiej. Radom.
Kupisz D. (red.) 2010-2014. Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795, Seria A: Metryki chrztów, t. VII-XIII. Radom.
Kupisz D. (red.) 2010-2011. Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795, Seria B: Metryki ślubów, t. II, IV-V. Radom.
Kupisz D. (red.) 2013. Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795, Seria C: Metryki zmarłych, t. I-II. Radom.
Kupisz D. (opr.) 2017. Deputaci Trybunału Koronnego 1578-1794. Spis. Część II 1621-1660. Warszawa.
Lechowicz Z. 2010. Dzieje ziemi radomskiej w średniowieczu. Okręg grodowy w Skrzynnie. Radom.
Legieć J. 2013. Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii rosyjskiej w latach 1874-1913, Kielce.
Leśniak F. 2005. Socjotopografia Krosna (1512-1630). Studia i materiały, Kraków.
Lulewicz H. (red.) 2018. Ziemia połocka i województwo połockie XIV-XVIII wiek, (w:) Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. t. V. Warszawa.
Łątka J. S. 2010. Adampol (Polonezköy). Dzieje i kulturowe przeobrażenia polskiej osady nad Bosforem (1842-2010). Szymbark.
Łątka J. S. 2012. Z kmieci, komorników i mieszczańskich patrycjuszy. Przewodnik po Drabinie Genealogicznej Przodków. Kraków.
Łątka J. S. 2015. Słownik Polaków w Imperium Osmańskim i Republice Turcji. Kraków.
Łempicki J. 1997-1998. Herbarz mazowiecki, t. 1-3. Poznań.
Łosowski J. (opr.) 2015. Testamenty chłopów polskich od drugiej połowy XVI do XVIII wieku. Lublin.
Majcher-Ociesa E., Markowski M. B. (opr.) 2014. Dobra ziemskie w województwie kieleckim według spisów z roku 1923 i 1925, Kielce.
Majewski D. 2006. Inwentarz ksiąg metrykalnych Archiwum Diecezjalnego w Płocku. Płock.
Majewski D. 2011. Spis dokumentów parafialnych w zasobach Archiwum Diecezjalnego w Płocku. Płock.
Maszczyński T. [2000?] Szydłów. Szydłów.
Merczyng H. 2005. Rejowie z Nagłowic jako członkowie polskiego Kościoła ewangelickiego. Warszawa.
Minakowski M. J. 2011. Elita północnomazowiecka, (w:) Elita Rzeczypospolitej, t. I. Kraków.
Minakowski M. J. 2011. Elita wileńska, (w:) Elita Rzeczypospolitej, t. II. Kraków.
Minakowski M. J. 2011. Elita kresowa i smoleńska, (w:) Elita Rzeczypospolitej, t. III. Kraków.
Minakowski M. J. 2012. Elita krakowska senatorska, (w:) Elita Rzeczypospolitej, t. IV. Kraków.
Minakowski M. J. 2012. Elita sandomierska, (w:) Elita Rzeczypospolitej, t. V. Kraków.
Minakowski M. J. 2012. Elita poznańska senatorska z posłami ziemi wschowskiej, (w:) Elita Rzeczypospolitej, t. VI. Kraków.
Minakowski M. J. 2012. Elita krakowska poselska, (w:) Elita Rzeczypospolitej, t. VII. Kraków.
Minakowski M. J. 2012. Elita lubelska, (w:) Elita Rzeczypospolitej, t. VIII. Kraków.
Minakowski M. J. 2012. Elita litewska, (w:) Elita Rzeczypospolitej, t. IX. Kraków.
Minakowski M. J. 2012. Elita kijowska, (w:) Elita Rzeczypospolitej, t. X. Kraków.
Minakowski M. J. 2013. Elita żmudzka i nadniemeńska, (w:) Elita Rzeczypospolitej, t. XI. Kraków.
Minakowski M. J. 2013. Elita ruska, (w:) Elita Rzeczypospolitej, t. XII. Kraków.
Minakowski M. J. 2013. Elita koronna, (w:) Elita Rzeczypospolitej, t. XIII. Kraków.
Minakowski M. J. 2013. Elita inflancka czyli łotewska, (w:) Elita Rzeczypospolitej, t. XIV. Kraków.
Minakowski M. J. 2013. Elita podlaska, (w:) Elita Rzeczypospolitej, t. XV. Kraków.
Minakowski M. J. 2013. Elita poznańska poselska, (w:) Elita Rzeczypospolitej, t. XVI. Kraków.
Minakowski M. J. 2013. Elita czernihowska, (w:) Elita Rzeczypospolitej, t. XVII. Kraków.
Minakowski M. J. 2015. Elita łęczycka i rawska, (w:) Elita Rzeczypospolitej, t. XVIII. Kraków.
Minakowski M. J. 2015. Elita kujawska, (w:) Elita Rzeczypospolitej, t. XIX. Kraków.
Minakowski M. J. 2015. Elita płocka, (w:) Elita Rzeczypospolitej, t. XX. Kraków.
Mroczka L. (opr.) 2004. Radziwiłłowski inwentarz dóbr hrabstwa żmigrodzkiego i starostwa osieckiego 1758-1760. Kraków.
Mrożkiewicz J. (opr.) 2007. Cmentarz parafialny w Miechowie. Kraków.
Muszyńska J.  (wyd.) 2007. Rewizja spustoszenia od wojsk i ludzi pod Sandomierzem zgromadzonych w roku 1606 spisana. Kielce.
Muszyńska J.  (wyd.) 2012. Inwentarz klucza kieleckiego biskupstwa krakowskiego z 1635 roku. Kielce.
Muszyńska J. 2014. Gospodarka dworska w dobrach biskupów krakowskich w połowie XVII wieku. Kielce.
Nierychlewska A. 2002. Budownictwo obronne powiatu radomskiego w okresie od XIII do XVIII wieku. Radom.
Noga Z. 2008. Urzędnicy miejscy Krakowa. Część 2: 1500-1794, (w:) Spisy urzędników miejskich z obszaru dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza Zachodniego, t. III: Małopolska, z. 1: Kraków. Kraków.
Nowaczyk M. 2005. Poszukiwanie przodków. Genealogia dla każdego. Warszawa.
Nowaczyk M. 2007. Rodzinne drzewo zdrowia. Genetyka dla każdego. Warszawa.
Nowak B. 2009. Ród Porajów w Małopolsce w średniowieczu. Kraków.
Ogiński J., Włodarczyk W. (oprac.) 2005. Księga Akt Zaślubionych w Parafii Wilkowskiej, 1741-1797. Wilków.
Pacan-Bonarek L. 2010. Nazwy osobowe w księgach parafialnych Tropia. Kraków.
Pacuski K. 2009. Możnowładztwo i rycerstwo ziemi gostynińskiej w XIV i XV wieku. Warszawa.
Paduszek J. 2009. Kozienice i region w XX wieku oraz przemiany społeczne związane z budową elektrowni w pamiętnikach mieszkańców. Radom.
Perzyna K. 2005. Ostatni ziemianie ze szlacheckich rodów. (w:) Między Piątkiem a Sobotą, t. II: (wtorek), Łódź.
Piątkowski S. 2001. Szkoła elementarna w Janowcu w latach 1809-1914. Janowiec nad Wisłą.
Piątkowski S. (opr.) 2005. Zbiory osób i rodzin z lat 1757-1996 w zasobie Archiwum Państwowego w Radomiu. Radom.
Piątkowski S. (opr.) 2007. Tabele historyczne miast Departamentu Radomskiego z 1811 roku. Radom.
Piątkowski S. 2008. Sędziowie Sądów Powszechnych regionu radomskiego w latach 1917-1945. Noty biograficzne. Radom.
Piątkowski S. 2009. Cechy rzemieślnicze miasta Radomia w latach 1816-1914, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, t. XLIII, z. 1. Radom.
Piątkowski S., Skupieński K. (red.) 2006. Notariat na ziemiach polskich w XIX-XX wieku. Ustawodawstwo - edukacja - piśmiennictwo. Radom.
Piątkowski S., Szymanek A. (red.) 2001-2004. Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795, Seria A: Metryki chrztów, t. I-VI. Radom.
Piątkowski S., Szymanek A. (red.) 2006. Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795, Seria B: Metryki ślubów, t. I, III. Radom.
Pielas J. (opr.) 2009. Rejestry pospolitego ruszenia szlachty sandomierskiej z XVII wieku, (w:) Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku, t. 1. Kielce.
Pielas J. (opr.) 2013. Inwentarze dóbr ziemskich z XVII-XVIII wieku (cz. 1), (w:) Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku, t. 2. Kielce.
Pielas J. 2013. Podziały majątkowe szlachty koronnej w XVII wieku, Kielce.
Pielas J. (opr.) 2014. Akty podziałów dóbr ziemskich szlachty sandomierskiej z XVII wieku, (w:) Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku, t. 3. Kielce.
Pieniążek-Samek M. 2003. Kielce XVII-XVIII wiek. Słownik biograficzny. Kielce.
Pietrzyk Z. (red.) 2001. Regesty z Metryki Koronnej do dziejów powiatów opoczyńskiego, radomskiego, stężyckiego z lat 1574-1795. Część I: lata 1574-1659. Radom.
Piórek M. 2006. Przezwiska i nazwiska mieszkańców Kolbuszowej w latach 1640-1700, Kolbuszowa.
Piszczek M., Ślusarek K., Zdanek M. 2006. Dzieje Nagłowic, Jędrzejów - Kraków.
Piwowarczyk D. 2008. Poczet rycerzy polskich XIV i XV wieku. Warszawa.
Plezia M. 1947. Palatyn Piotr Włostowicz. Warszawa.
Pobóg-Lenartowicz A., Zawitkowska W. (red.) 2010. Rody na Śląsku, Rusi Czerwonej i w Małopolsce: średniowiecze i czasy nowożytne. Stan badań, metodologia, nowe ustalenia. Rzeszów.
Popek B. 2016. Herb wsi Woli Raniżowskiej. Wola Raniżowska.
Potkański K. 1997. Puszcza Radomska. Studium osadnicze, (w:) Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, t. III. Radom.
Pragert P. 2007-2015. Herbarz szlachty kaszubskiej, t. I-IV. Gdańsk.
Prinke R. 1992. Poradnik genealoga amatora. Warszawa.
Przybyszewski A. 2009. Ossolińscy herbu Topór. Radomyśl Wielki.
Przybyszewski A. 2015. Wodziccy herbu Leliwa. Radomyśl Wielki.
Pulnar J. (red.) 2000. Radomskie wędrówki regionalne. Radom.
Pułaski K. 1911. Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy, t. I-II. Warszawa. (reprint 2004)
Pustelak D. 2011. Ród Jędrzejewiczów w okresie autonomii Galicji. Rzeszów.
Rachuba A. (opr.) 2001. Metryka litewska. Księga wpisów nr 131. Warszawa.
Rachuba A. (red.) 2003. Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie XIV-XVIII wiek, (w:) Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. t. IV. Warszawa.
Rachuba A. (red.) 2004. Województwo wileńskie XIV-XVIII wiek, (w:) Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. t. I. Warszawa.
Rachuba A. (red.) 2004. Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1697-1794). Spis. Warszawa.
Rachuba A. (red.) 2007. Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1582-1696). Spis. Warszawa.
Rachuba A. (opr.) 2008. Metryka litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo mścisławskie 1667 r. Warszawa.
Rachuba A. (red.) 2009. Metryka litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo smoleńskie 1650 r. Warszawa.
Rachuba A. (red.) 2009. Województwo trockie XIV-XVIII wiek, (w:) Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. t. II. Warszawa.
Rachuba A. (opr.) 2015. Rejestry popisowe pospolitego ruszenia szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1621 r., Warszawa.
Rachuba A. (red.) 2018. Metryka litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo połockie 1667 i 1690 r. Warszawa.
Rachuba A. (red.) 2019. Województwo mścisławskie XIV-XVIII wiek, (w:) Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. t. IX. Warszawa.
Rola-Stężycki A. Z. 2014. Szlachta gniazdowa w Grójeckiem. T. 1. Różanna.
Rozwałka A. 1999. Sieć osadnicza w archidiakonacie lubelskim w średniowieczu. Studium archeologiczno-historyczne. Lublin.
Róg R. 1998. Kościół w Niepołomicach pod wezwaniem Dziesięciu Tysięcy Męczenników. Królewska fundacja pokutna. Kraków – Niepołomice.
Rutkowska G. (wyd.) 2005. Księga metryki koronnej podkanclerzego Andrzeja Oporowskiego z lat 1479-1483. Warszawa.
Rutkowski H. 2008. Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku, (w:) Atlas Historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku. 1. Warszawa.
Salina A., Stembrowicz I. (wyd.) 2018. Metryka koronna nr 8. Liber intitulatus: Varsavia Boleslai, Conradi, Janussi et Annae ducum Masoviae ab anno 1471 usque ad 1526. Warszawa.
Sęczys E. 2007. Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. Warszawa.
Siarczyński F. 1997. Kozienice. Kozienice.
Skrzyńska-Pławińska M. (red.) 1997. Rozstrzelani w Twerze, (w:) Indeks represjonowanych, t. III. Warszawa.
Sobolewski D. 2016. Zarys dziejów Woli Raniżowskiej. 650-lecie lokacji wsi. Wola Raniżowska.
Sokalski M. 2002. Między królewskim majestatem a szlachecką wolnością. Postawy polityczne szlachty małopolskiej w czasach Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Kraków.
Smoliński A. 2010. Mundur i barwy artylerii polskiej w XVIII i XIX wieku. Toruń.
Smoliński A. (red.) 2014. Wśród dymu i ognia. Studia z dziejów artylerii polskiej i obcej, t. I. Oświęcim.
Sroka Ł., T. 2012. Rada Miejska we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej 1870-1914. Studium o elicie władzy. Kraków.
Stalmach K. 2010. Rozwój terytorialny i przemiany osadnicze miejscowości Garbatka od XV wieku do wybuchu II wojny światowej. Garbatka-Letnisko.
Stoch J. 1999. Kościół szpitalny św. Cecylii w Janowcu. Janowiec nad Wisłą.
Stoch J. 2001. Kościół parafialny w Janowcu nad Wisłą. Janowiec nad Wisłą.
Strachoń A. 2007. Bocheńskie imiona. Imiona osób ochrzczonych w parafii św. Mikołaja w Bochni w latach 1754-2000. Imiona dzieci urodzonych w Bochni w latach 1946-2004, (w:) Biblioteka Czwartkowych Spotkań Muzealnych, t. XII. Bochnia.
Supruniuk A. 2008. Szkice o rycerstwie mazowieckim XIV/XV wieku. Toruń.
Szałygin J. 2008. Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na ziemi łęczyckiej. Warszawa.
Szczepaniak J. 2008. Spis prepozytów i plebanów diecezji krakowskiej (XVIII w.). Kraków.
Szczotka S. 1939. Udział chłopów w walce z potopem szwedzkim, (w:) Biblioteka Dziejów i Kultury Wsi, t. 8. Lwów.
Szymanek A. 2002. Zarys dziejów parafii w Janowcu nad Wisłą, (w:) IV Janowieckie Spotkania Historyczne, s. 99-251. Janowiec nad Wisłą.
Szymczakowa A. 2011. Nobiles siradienses. Rody Porajów, Pomianów, Gryfów, Kopaczów i Pobogów. Warszawa.
Ślusarek K. 2010. Bilina Wielka. Kraków.
Ślusarek K. 2011. Drobna szlachta w Galicji 1772-1848, Jędrzejów - Kraków.
Śmietanka R. 1992. Szkice z dziejów Garbatki. Garbatka-Letnisko.
Techmański A. (opr.) 2017. Księga sądowa wsi Wysoka k. Łańcuta 1665-1792, (w:) Bibliotheca Iagiellonica. Fontes et Studia, t. 31. Kraków.
Techmański A. (opr.) 2020. Księgi gruntowe wsi Wysoka k. Łańcuta 1632-1791, 1789-1873, (w:) Bibliotheca Iagiellonica. Fontes et Studia, t. 36. Kraków.
Ternes J. (opr.) 2017. Deputaci Trybunału Koronnego 1578-1794. Spis. Część V 1751-1794. Warszawa.
Tomczak A. (wyd.) 1963. Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1564-1565. Cz. II, (w:) Lustracje dóbr królewskich XVI-XVIII wieku. Wielkopolska i Kujawy. Bydgoszcz.
Trzaskowski J. 2000. Twierdza Dęblin. Dęblin.
Urbaniak V. 1995. Zamoyszczycy bez Zamoyskiego. Studium dekompozycji ugrupowania politycznego. Warszawa.
Wajs A. (opr.) 2001. Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Warszawa.
Wiech S. 1995. Rzemieślnicy małych miasteczek guberni kieleckiej 1870-1914. Kielce.
Wierzbicki L. A. (opr.) 2017. Deputaci Trybunału Koronnego 1578-1794. Spis. Część III 1661-1700. Warszawa.
Wiesiołowski J. (red.) 2003. Władze miasta Poznania. Tom II: 1793-2003, Poznań.
Wiślicz T. (opr.) 2007. Katalog małopolskich ksiąg sądowych wiejskich XV-XVIII w. Warszawa.
Wiśniewski J. 1907. Dekanat Opatowski. Radom. (reprint 2006)
Wiśniewski J. 1911. Dekanat Iłżecki. Radom. (reprint 2006)
Wiśniewski J. 1911. Dekanat Radomski. Radom. (reprint 2006)
Wiśniewski J. 1913. Dekanat Konecki. Radom. (reprint 2006)
Wiśniewski J. 1913. Dekanat Kozienicki. Radom. (reprint 2006)
Wiśniewski J. 1913. Dekanat Opoczyński. Radom. (reprint 2006)
Wiśniewski J. 1915. Dekanat Sandomierski. Radom. (reprint 2006)
Wiśniewski J. 1917. Dekanat Miechowski. Radom. (reprint 2006)
Wiśniewski J. 1927. Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w pińczowskiem, skalbmierskiem i wiślickiem. Majrówka. (reprint 2006)
Wiśniewski J. 1929. Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w stopnickiem. Majrówka. (reprint 2006)
Wiśniewski J. 1930. Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w jędrzejowskiem. Majrówka. (reprint 2006)
Wiśniewski J. 1932. Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w powiecie włoszczowskim. (reprint 2006)
Wiśniewski J. 1933. Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w olkuskiem. (reprint 2006)
Wiśniewski J. 1936. Diecezja częstochowska. Opis historyczny kościołów i zabytków w dekanatach: będzińskim, dąbrowskim, sączowskim, zawierckim i żareckim oraz parafji Olsztyn. Majrówka. (reprint 2006)
Włodarczyk W. 1998. Dzieje Wilkowa i okolic. Wilków.
[Wojtaśkiewicz W.] 1930. Garbatka Letnisko. Garbatka-Letnisko.
Woliński M. (opr.) 2011. Herbarz szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie, t. I. Szczecin.
Woźniakowa M. 1999. Księgi z okresu panowania Henryka Walezego 1573-1574, (w:) Sumariusz Ksiąg Metryki Koronnej, cz. 6. Warszawa.
Wójcik G. 2012. Karty pamięci. Nowe Miasto nad Pilicą w XVIII wieku w świetle księgi zmarłych z lat 1874-1795, Warszawa.
Wroniszewski J. 1994. Ród Rawiczów. Współrodowcy Warszowiców i Grotowiców, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, R. 86, z. 1. Toruń.
Wróbel E. E. 2010. Kościołowi mojemu jako ukochanej oblubienicy mojej. Wybór testamentów duchownych małopolskich z XVII wieku. Kraków.
Wyżga M. 2011. Parafia Raciborowice od XVI do końca XVIII wieku. Studium o społeczności lokalnej. Kraków.
Zalewski L. 2005. Szlachta ziemi liwskiej. Sejmiki - urzędy - herbarz. Warszawa.
Ziętek-Salwik A. 2007. Parafie dekanatu kolbuszowskiego. Kolbuszowa.
Zych S. 2006. Materiały do kościelnych dziejów Niwisk w czasach staropolskich, „Varia Kolbuszowskie”, nr 21. Niwiska.
Żerelik R. (wyd.) 2002. Wykaz szlachty chrześcijańskiej z kampanii tureckiej 1566 roku, (w:) Źródła Dziejowe, t. 25. Poznań – Wrocław.
Żołądź-Strzelczyk D. 1996. Peregrinatio academica. Studia młodzieży polskiej z Korony i Litwy na akademiach i uniwersytetach niemieckich w XVI i pierwszej połowie XVII wieku. Poznań.
Materiały VII Sesji Podgórskiej 2007. Z dziejów duchowności i tolerancji religijnej w Podgórzu. Materiały VII Sesji Podgórskiej. Kraków-Podgórze.
VIII Sesja Podgórska 2007. Podgórzanie. Cz. 2. VIII Sesja Podgórska. Kraków.
IX Sesja Podgórska 2008. Urzędy i urzędnicy Podgórza. IX Sesja Podgórska. Kraków.
„Genealogia. Studia i Materiały Historyczne”, za lata 1991-1996, t. 1-7. Poznań – Wrocław.
„Gens. Rocznik Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego”, roczniki 1991, 1993, 1999-2000, 2001, 2002. Poznań.
„Herald: Historia. Genealogia. Heraldyka”, za lata 1995, 2008, nr 9, 11. Koln-Wrocław.
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, za rok 2010, t. LVIII, nr 3-4. Warszawa.
„Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne”, za lata 2001, 2003-2004, 2010, t. 2, 4-5, 10. Kielce.
„Moja Garbatka... Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Stowarzyszenia Przyjaciół Garbatki” za lata 2000-2016, nr 1-23. Garbatka-Letnisko. (komplet, nieocenione źródło wiedzy o miejscowości i okolicach, masa informacji biograficznych o osobach związanych z Garbatką, znaleźć tu można również m.in. listę więźniów KL Auschwitz pochodzących z Garbatki i okolic)
„Notatnik Janowiecki”, za lata 1996-2002, nr 2, 4-12. Janowiec nad Wisłą. (bezcenne źródło wiedzy o Janowcu i parafii janowieckiej)
„Powiśle Lubelskie. Pismo Regionalnego Towarzystwa Powiślan w Wilkowie”, za lata 2003-2007, nr 4, 6, 9-10, 16-18, 20-21. Wilków nad Wisłą.
„Przeszłość Demograficzna Polski. Materiały i Studia”, za lata 2000-2004, t. 21-25. Poznań – Wrocław.
„Quaerenda. Biuletyn Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego” za rok 2018, t. 5. Warszawa.
„Rocznik Bocheński” za rok 2008, t. VI. Bochnia.
„Rocznik Kolbuszowski” za rok 2003, t. VII. Kolbuszowa.
„Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” za lata 1995, 2010, t. II, IX (XIII, XX). Warszawa.
„Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej” za rok 2011, t. I-II. Częstochowa.
„Wczoraj i dziś Radomia” za lata 1999-2004, nr 3-12, 15, 17, 21. Radom. (wiele informacji biograficznych oraz z historii miasta)
„Ziemia Kozienicka”, za lata 1996, 2000, z. 5, 9. Kozienice. (informacje o historii miasta, m.in. liczne dane dotyczące mieszkańców Kozienic wyznania mojżeszowegoBartłomiej Jasiński
udostępnia informacje z książek związanych z genealogią. Wyślij wiadomość do właściciela książek.

Tytuł:
Słownik biograficzny duchowie
ństwa Metropolii Lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939-1945 / red. Józef Krętosz, Maria Pawłowiczowa ; [aut. haseł Henryk Borcz et al.].
Adres wydawniczy:
Opole : Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, 2007.
Opis fizyczny:
427, [1] s., XXIV s. tabl. : il. ; 25 cm.

Tytuł:
Weterani Powstania Styczniowego 1863 r. odznaczeni Krzyżem Niepodległości / Antoni Lenkiewicz.
Adres wydawniczy:
Wrocław : Biuro Tłumacze
ń, 2003.
Opis fizyczny:
114 s. : il. ; 21 cm.

Tytuł:
Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861 / oprac. Elżbieta Sęczys ; przygot. do dr. Sławomir Górzy
ński ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Polskie Towarzystwo Heraldyczne.
Adres wydawniczy:
Warszawa : "DiG" : NDAP, 2000.
Opis fizyczny:
XXII, 849 s. ; 25 cm.

Przewodnik po ziemiach dawnej Polski, Litwy i Rusi - Dra Mieczysława Orłowicza, reprint 1914r

Ilustrowany przewodnik po Galicji - Orłowicza, reprint 1914r

Szczepan Siekierka, Henryk Koma
ński, Eugeniusz Różański
Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukrai
ńskich na polakach w
województwie stanisławowskim 1939-1946
wyd. Atla2, Wrocław

Henryk Koma
ński, Szczepan Siekierka
Ludobójstwo dokonane na duchownych obrządku łaci
ńskiego przez OUN-|UPA
oraz obiektów sakralnych rzymskokatolickich na kresach
południowo-wschodnich 1939-1947
wyd. Atla2, Wrocław 2008

Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko
Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukrai
ńskich na ludności
polskiej Wołynia 1939-1945 Tom I, Tom II
wyd. von boroviecky, Warszawa 2008

Karolina Grodziska-Ożóg
Cmentarz Rakowicki w Krakowie 1803-1939
Wydawnictwo Literackie 1987

reprint "Spis Szlachty królestwa polskiego z dodaniem krótkich
informacyi o dowodach szlachectwa"
Warszawa 1851

Janusz Zdebski, Stary cmentarz w Zakopanem przewodnik biograficzny,
wyd. PTTK "Kraj" Warszawa-Kraków, 1986

Maciej Pinkwart, Janusz Zdebski, Nowy cmentarz w Zakopanem przewodnik
biograficzny, wyd. PTTK "Kraj" Warszawa-Kraków, 1988

Ambroży Grabowski Cmentarze dawnego Krakowa, wyd. Jagiellonia SA,
Kraków 2008

Ks. BP Wincenty Urban, Droga krzyżowa Archidiecezji lwowskiej w
latach II wojny światowej 1939-1945, wyd. Semper Fidelis, Wrocław 1983

seria "Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach
wschodnich dawnej rzeczypospolitej "Kościoły i klasztory rzymskokatolickie
dawnego województwa ruskiego" Tom 18, wyd. Antykwa, Kraków 2010

Ks. Józef Wołcza
ński, Eksterminacja narodu polskiego i kościoła
rzymskokatolickiego przez ukrai
ńskich nacjonalistów w Małopolsce
wschodniej w latach 1939-1945 Tom I i II, Kraków 2005


Osoby poszukujące konkretnych informacji i zwracające się z prośbą o ich wyszukanie w niżej wymienionych źródłach, proszone są o:
- unikanie ogólnikowych pyta
ń - "szukam Kowalskich",
- podpisywanie się imieniem i nazwiskiem