11.01.2018     08.02.2018     08.03.2018     12.04.2018     10.05.2018    14.06.2018     12.07.2018     09.08.2018     13.09.2018     11.10.2018     08.11.2018    13.12.2018
11.01.2018
   O swojej książce Księga sądowa wsi Wysoka k. Łańcuta 1665-1792 opowiadał p. Andrzej Techmański.   Księga zawiera  zapisy sądu wójtowskiego które pozwoliły na utworzenie drzewa genealogicznego kilku pokoleń rodziny autora. Pasjonat szybko zobaczy przecież informacje przydatne w opracowaniu historii rodziny w podobnych tekstach.
"Stanowszy obecnie przed prawem wysockim Tomasz Taychman niegdy Franciszka Taychmana prawnuk[i]em a Grzegorza wnuk[i]em a Jakuba Taychmana synem z Jedney strony aktorem, z drugiey zas [s]trony z Marcinem Blagierem y Jadwigo Taychmanuwną zoną, a corko Jana Taychmana Jerzego Taychmana wnuką, a Franciszka Taychmana prawnuką pozwanemu".
Autor omówił założenia wydawnicze. Wspomniał również o wielu niespodziankach z jakimi spotkał się przy opracowywaniu księgi sądowej.    W drugiej części spotkania p. Maciej Saryusz-Romiszewski umówił zasoby archiwów kijowskich.  Ich znajomość wynika z wielokrotnych podróży do Kijowa. Wykład o archiwach prowadził korzystając z prezentacji: Materiały do genealogii polskich rodzin w Kijowie.pdf Pan Maciej ponownie jedzie do Kijowa już w marcu, ma wolne miejsca. Serdecznie zaprasza.
   Książka p. Marcina Niewaldy to efekt 20 lat pracy nad poznaniem świata jednej z najbardziej tajemniczych grup mieszkańców Rzeczypospolitej w czasie zaborów - oficjalistów dóbr prywatnych. Na przykładzie życia Bronisławy Steckiej i jej szerokiego otoczenia poznajemy wiele szczegółów typowego życia mieszkańców wsi i dworów z rejonów okolic Sokala, Brodów czy Przemyśla. Są tu opisy wydarzeń, ludzi, strojów, dróg, jak prano ługiem, czym się fascynowano, jak bawiły się dzieci, jak odprawiano chrzty, historie bitew, o duchach, kapliczkach i kochankach - są nawet przepisy kulinarne. Zweryfikowane zostały nawet informacje dotyczące pogody danego dnia! Książa jest także próbą znalezienia klucza do tego jak przygotowywać podobne książki, mając wyjściowo bardzo mało informacji i brak źródeł.
08.02.2018
     Gościem spotkania była Pani Iwona Fischer, Kierownik Oddziału IV, Archiwum Narodowego w Krakowie.  Wygłosiła referat: Zasób Oddziału IV Archiwum Narodowego w Krakowie cz. I. Czasy powojenne a poszukiwania genealogiczne.
Omówione zostały liczne zachowane zespoły dokumentów: akta powojenne i poszukiwania spraw związanych z okupacją, potwierdzeniem pracy przymusowej, pobytu w obozie koncentracyjnym, więzieniu niemieckim; rozliczenia powojenne: straty w ludziach i mieniu; uzyskiwanie nowych dokumentów, nowego miejsca zamieszkania; potwierdzenia zamieszkania w Krakowie po wojnie; zmiana systemu, nowe wybory polityczne, referendum.
08.03.2018
   Spotkanie autorskie z "detektywem historii" p. Jerzym S. Łątka. Rzecz o "żołnierzach wyklętych" w książce Zemsta zza grobu Stanisław Pytla. Pozycja z serii WYKLĘCI NIE ŚWIĘCI, HISTORIA bez IPN.

   Stefania Pytel, widząc podejrzanych osobników zmierzających w stronę jej domu, wzięła na rękę dwumiesięczną córkę. Dlaczego tak zrobiła? - Niemcy nie uderzyliby kobiety z dzieckiem na ręku. Pytlowa nie została uderzona. Dostała śmiertelną kulę z parabellum z bliskiej odległości. Nie od Niemca. Od mieszka
ńca tej samej wsi. Ci, którzy podpalili piątkę jej dzieci i zlinczowali najstarszego syna, byli akowcami. Są na listach członków WiN. Dziś uważani są za „żołnierzy wyklętych”.
   „Zemsta zza grobu” to wstrząsająca historia tej bestialskiej zbrodni. Opowieść o tym, jak dzisiejsi „żołnierze wyklęci” postanowili „policzyć się” z rodziną Pytlów.
12.04.2018
   Kolejny wykład wygłosiła Pani Iwona Fischer, Kierownik Oddziału IV, Archiwum Narodowego w Krakowie.  Tym razem przedstawiony został temat: ZASÓB ODDZIAŁU IV ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE CZ. II. ŻYCIE W PRL A POSZUKIWANIA GENEALOGICZNE (akta osobowe pracowników, poświadczenie pracy, posiadanie firmy i uprawnień zawodowych; sprawy załatwiane w urzędach, zameldowania, przydziały mieszkań, akta spraw sądowych; akta szkolne; księgi adresowe i wydawnictwa branżowe jako źródło do poszukiwań genealogicznych).
    Dziękujemy bardzo za wszystkie wykłady.
10.05.2018
    Główny temat spotkania "Przepisy RODO a Kościół katolicki w Polsce".
(RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
    Szeroko omowiano nowe sytuacje z którymi spotykamy się w archiwach parafialnych. Sytuacja prawna nie jest prosta, przepisy zaczęły obowiązywać ledwie kilka dni temu. Dyskusja uświadomiła zebranym konieczność zorganizowania spotkania z inspektorem danych osobowych.
    Poniżej trzy miejsca w sieci na których można zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Podręcznik ochrony danych osobowych w Kościele Katolickim;                                                   . (https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAI/KIODO/podrecznik2018-01.html)

Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim. Dekret wydany przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie został promulgowany 30 kwietnia 2018 r.;                                          .                                                   http://episkopat.pl/promulgacja_dekretu_ogolnego_ws_ochrony_osob_fizycznych-2/,
http://episkopat.pl/wp-content/uploads/2018/06/DekretOgolnyOOchronieDanychOsobowych.pdf

Rzymskokatolicka Parafia Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych na swojej stronie internetowej;
https://parafiaksieze.pl/aktualnosci/episkopat-polski/rodo-w-parafii/ umieściła informacje "Kościół katolicki w Polsce ogłosił 30 kwietnia specjalny dekret ws. ochrony osób fizycznych w związku z kościelnym przetwarzaniem danych osobowych. Dzięki temu dokumentowi nastąpiło ujednolicenie zasad stosowania przepisów, które istnieją w Kościele przynajmniej od kilkudziesięciu lat, a dotyczą ochrony danych osobowych".
14.06.2018
20.06.2018
     Spotkanie z Robertem Pine'm. Nasz gość to wieloletni działacz Polskiego Towarzystwa Genealogicznego w USA zasiadający w zarządzie tego Towarzystwa w dziale marketingu. Jest m.in. odpowiedzialny za wydawanie kwartalnika "Rodziny".
     Polskie Towarzystwo Genealogiczne Ameryki ze swoją główną siedzibą w Chicago zostało założone w sierpniu 1978 roku. Towarzystwo istnieje jako organizacja gromadząca i zachowująca informacje na temat polskiej i polsko-amerykańskiej historii rodzin i pomaga swoim członkom wykorzystać te informacje w swoich badaniach genealogicznych. Towarzystwo jest otwarte na wykonywanie każdych badań w ramach całej wspólnoty polskiej na świecie. Wspiera indywidualne badania służąc radą i dostarczając informacje za pomocą książek, wydawanych biuletynów, regularnych spotkań, konferencji oraz corocznych warsztatów. Mając już ponad 2000 członków w całych Stanach Zjednoczonych i w ponad innych 10 krajach, towarzystwo umożliwia wymianę informacji pomiędzy swoimi członkami. Adres PGSA - www.pgsa.org
     Kilkanaście stron genealogicznych znajdziemy w pliku: strony_www_usa.pdf  POLECAMY!
   Pani dr Magdalena Łanuszka przedstawiła wykład;

Chrystus Salvator Mundi z Katedry na Wawelu - wyniki nowych badań nad późnogotyckim małopolskim obrazem.

   Późnogotycki obraz przedstawiający Chrystusa jako Salvatora Mundi to wyjątkowe dzieło, które dziś oglądać można w Muzeum Katedralnym na Wawelu. Badania Magdaleny Łanuszki pozwoliły na wysunięcie propozycji identyfikacji fundatora herbu Jasieńczyk oraz próby rekonstrukcji historii obrazu, m.in. na podstawie zapisów z katedralnych ksiąg metrykalnych. Autorka zaprezentuje na spotkaniu przebieg i wyniki swoich badań.
   Obraz ten przez długi czas uważany był za nowożytny; dopiero konserwacja i badania przed wystawą Wawel 1000-2000 pozwoliły na ostateczne stwierdzenie, że jest to dzieło późnogotycke i zarazem jedyny zachowany małopolski średniowieczny obraz na płótnie. Wyniki badań konserwatorskich zostały opublikowane przez Małgorzatę Schuster-Gawłowską, a analiza stylu i ikonografii - przez Helenę Małkiewiczównę, która ustaliła, że krakowski obraz powstał najprawdopodobniej na podstawie niderlandzkiego pierwowzoru i zaproponowała datowanie na lata ok. 1480-90. Przedstawiony na obrazie fundator dotychczas pozostawał niezidentyfikowany.

   Opis badań dr Łanuszki "Salvator Mundi: późnogotyckie płótno z Krakowa, wzorowane na niezachowanym obrazie niderlandzkim. Propozycja nowego datowania oraz identyfikacja fundatora" ukazał się w publikacji, Folia Historica Cracoviensia. W wersji elektronicznej do pobrania z adresu;         
http://czasopisma.upjp2.edu.pl/foliahistoricacracoviensia/article/view/2241

Informacje o wykładowcy: http://posztukiwania.pl/o-mnie/
13.09.2018
     Na początku maja 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie starych przepisów zostały zobowiązane dokonać wpisu do
ewidencji w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji. Ten ostateczny termin na uzyskanie wpisu
przypadł na maj 2018 r. Stowarzyszenie zwykłe, które w wyznaczonym terminie nie uzyskało wpisu do ewidencji
zostało rozwiązane z mocy prawa. Nie liczyło się ani to, że stowarzyszenie prężnie działa, ani to, że założono je
np. 20 lat temu. Ustawa wyraża się jasno: brak wpisu równa się rozwiązanie z mocy prawa.
     Niestety ustawa nie przewidywała prostej czynność, powiadomienia o wprowadzanych zmianach
zainteresowanych stron. Ustawa rozwiązała nasze Towarzystwo. MTG zostało zmuszone do ponownej rejestracji.

     Zebranie założycielskie STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO o nazwie Małopolskie Towarzystwo
Genealogiczne w Krakowie odbyło się zgodnie z przyjętym dokumentem.
Porządek zebrania założycielskiego wyglądał następująco:
1. wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
2. podjęcie uchwały o założeniu stowarzyszenia,
3. podjęcie uchwały o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia,
4. wybór prezesa stowarzyszenia,
5. wybór zarządu stowarzyszenia,
6. wolne wnioski.
     Regulamin zostanie umieszczony na stronie MTG po akceptacji przez Biuro Miejskiego  Ośrodka Wspierania
Inicjatyw Społecznych w Krakowie.
     W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezesem Towarzystwa został Andrzej Techmański. Do Zarządu MTG
w Krakowie weszli: Maciej Romiszewski, Zbigniew Szybka, Maciej Wojtasiewicz, Marta Świdrak.
     Plik z rejestracją MTG z roku 2005: rejestracja_mtg.pdf 
11.10.2018
     Pan Maciek Wojtasiewicz zaprezentował swoją książkę MOI PRZODKOWIE. Poniżej parę zdań zapowiedzi książki przed spotkaniem, słowa p. Maćka.
   Nigdy, ale to przenigdy nie myślałem, że będę autorem jakiejkolwiek książki, a już na pewno nie genealogicznej. Inżynier z wykształcenia, komputerowiec, siedzący w książkach czysto technicznych to jakby pójście pod prąd wciąż unowocześnianej technologii. A jednak - śmierć bezdzietnego stryjostwa i likwidacja ich mieszkania zmusiła mnie do przeglądnięcia masy dokumentów i zdjęć. W celu przeprowadzenia postępowania spadkowego stworzyłem pierwsze drzewo genealogiczne i tak wpadłem po uszy w sidła sieci historii. Ogrom zgromadzonych materiałów archiwalnych nie dał mi wyboru. Ich uporządkowanie w postaci powstałej książki traktuję już jako nie tylko realizację swoich jakichś ukrytych zainteresowań, ale też obowiązek wobec następnego pokolenia, które być może, naiwnie sądząc, sięgnie do niej jako źródła informacji. Nie wiem tylko, czy zdążę uporządkować nawet to, co zgromadziłem dzisiaj, a materiałów wciąż przybywa….
    
Dziękujemy za rodzinne wspomnienia. Za ukazenie drogi jaką trzeba przejść by dojść do tak wspaniałych wyników.

     Zapraszamy do dzielenia się swoimi rodzinnymi historiami.
08.11.2018
     Uroczyste podziękowania dla Pana Zbigniewa Szybki za trzynaście lat pracy jako Prezesa MTG.

  Aby obyczajom prastarym zadość uczynić
  tudzież pospólstwu wszelkiemu
  jako wiadomym oznajmić, iż Prezes
  Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego
  waszmość Zbigniew Szybka
  człek wielkich zasług dla onej kompanii poczynionych
  czcigodny i szanowany, którego przewagi niezwykłe
  wzorem być mogą dla wszystkich
  lat już 13 pracuje
  za co Zarząd podziękowania mu składa
  a co na wieczną rzeczy pamiątkę na onej wołowej
  skórze spisać kazaliśmy i wszystkim
  do wiadomości podajemy.
 
  Dnia 8 listopada Roku Pańskiego 2018
     Historię swojej rodziny przedstawił: p. Rafał Marzec, rocznik 1973, absolwent X LO w Krakowie, PAT w Krakowie (dzisiaj UPJPII). Genealogią zajmuje się od niedawna, od 2014 roku. Prowadzi poszukiwanie przodków swoich  i swojej żony. Wymiernym efektem poszukiwań jest książka "Potomkowie zagrodnika" Kraków 2018. W czerwcu 2018 roku zorganizował pierwsze spotkanie rodzinne, którego zwieńczeniem było wydanie fotoalbumu. Od 2017 roku członek Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego. Pracuje nad kolejną publikacją rodzinną.
     Kolejna już zajmująca historia rodzinna. Autor zapoznał zebranych ze swoim warsztatem badawczym. Omówił dokumenty źródłowe z których korzystał.
13.12.2018
2005    2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014    
2015   2016     2017     2019