Witamy i serdecznie zapraszamy…

     Kolejne spotkanie Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego odbędzie się w czwartek 12.10.2023 roku, o godz. 17:00.
w "Hotelu Europejskim", przy ul. Lubicz 5 (dojazd od ulicy Radziwiłłowskiej).  
     Dnia 21 grudnia 2018 roku Biuro Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie działając w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa zarejestrowało stowarzyszenie zwykłe o nazwie Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne w Krakowie.

     Ma
łopolskie Towarzystwo Genealogiczne w Krakowie kontynuuje działalność Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego.

    
Konieczno
ść ponownej rejestracji wynikało ze zmiany prawa. Na początku maja 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie starych przepisów zostały zobowiązane dokonać wpisu do ewidencji w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji. Ten ostateczny termin na uzyskanie wpisu przypadł na maj 2018 r. Stowarzyszenie zwykłe, które w wyznaczonym terminie nie uzyskało wpisu do ewidencji zostało rozwiązane z mocy prawa. Nie liczyło się ani to, że stowarzyszenie prężnie działa, ani to, że założono je np. 20 lat temu. Ustawa wyraża się jasno: brak wpisu równa się rozwiązanie z mocy prawa.

     Biuro Miejskiego O
środka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie zatwierdziło regulamin MTG w Krakowie. Tekst regulaminu w pliku: mtg_regulamin.pdf
     Zarz
ąd MTG w Krakowie prosi wszystkich starych członków MTG o ponowne wypełnienie deklaracji. Nowe deklaracja członkowskie wraz z załącznikiem uwzględnia wprowadzone w maju 2018 przepisy RODO.
PLIKI DO POBRANIA:
- mtg_deklaracja.pdf
- mtg_zalacznik_rodo.pdf
   Sk
ładki członkowskie proszę wpłacać na konto MTG.
Dane konta: mBank 69 1140 2004 0000 3402 7862 7060
UWAGA! Przy wp
łacie koniecznie należy podać nazwisko osoby wpłacającej.
              Cz
łonkowie MTG osoby pracujące, składka miesięczna 10 zł. Pozostali 
              proszeni s
ą o wpłacanie 5 zł na miesiąc.    
   Genealogia rodzinna wyprowadzona z czasów bardzo odległych z roku 1388!!! Wyjątkową historię rodzinną opowiedział pan Janusz Janota Bzowski. Majątków ziemskich, dworów bez liku. Wiele publikacji rodzinnych, pierwsze z roku 1930. Wspaniała dokumentacja rodzina Janotów Bzowskich z Bzowa od 1388 do 2018 r.
10.01.2019
SPOTKANIA ARCHIWALNE
2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018

10.01.2019     14.02.2019     14.03.2019     11.04.2019     09.05.2019     13.06.2019     11.07.2019
08.08.2019     12.09.2019     10.10.2019     14.11.2019     12.12.2019
      Pani Jolanta Marcinkowska Kępska absolwentka socjologii UJ, nauczycielka, obecnie emerytowana. Genealogią zainteresowała się 6 lat temu. Prezentowała na spotkaniu swoją książkę "Działo się w ..." która jest plonem kilkuletnich poszukiwań źródeł w archiwach. Pełna wersja książki dostępna jest pod adresem:
https://issuu.com/magdy.2/docs/magdy2_sklad_ksiazki_genealogia

   Cytat z okładki: Historie tu opisane, losy ludzi i opowieści o nich to jakby przeglądanie się w lustrze i pytanie samych siebie: czy jestem podobna do kogoś, jakie cechy charakteru odziedziczyłam po przodkach, czy jakieś geny "asują" do mnie, czy coś z nich odnajduję w swoich dzieciach? Czy bardzo się od nich różnię?
14.02.2019
   Gościem specjalnym spotkania był ks. Piotr Kroczek, teolog i kanonista, doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego i doktor nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kościelny Inspektor Ochrony Danych. Ksiądz prof. wygłosił wykład "RODO w Kościele z uwzględnieniem archiwów kościelnych".

   Obowiązujące przepisy prawne znajdują się na stronach internetowych;
- Podręcznik ochrony danych osobowych w Kościele Katolickim;                                                   . https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAI/KIODO/podrecznik2018-01.html
- Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim. Dekret wydany przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. podczas 378 zebrania Plenarnego w Warszawie został promulgowany 30 kwietnia 2018 r.;                                          .                                                   http://episkopat.pl/promulgacja_dekretu_ogolnego_ws_ochrony_osob_fizycznych-2/,
http://episkopat.pl/wp-content/uploads/2018/06/DekretOgolnyOOchronieDanychOsobowych.pdfKołomyja obóz w Kosaczowie

   Mija 100 lat od wyzwolenia obozu w Kosaczowie ( dzielnica Kołomyi - obecnie Ukraina ). Wskutek przejęcia Galicji Wschodniej po I Wojnie Światowej przez Zachodnioukraińską Republike Ludową doszło do wojny polsko-ukraińskiej i umieszczenia w obozie jenieckim polskich legionistów oraz osób cywilnych przebywających w tym momencie na terenach Galicji. W efekcie bardzo złych warunków sanitarnych i panującego tyfusu zmarła duża liczba przetrzymywanych tam osób. Osoby te umierały jeszcze po kilku miesiącach od uwolnienia.
   Lista została opracowana w oparciu o zapisy w księdze zgonów parafii rzymsko katolickiej miasta Kołomyja. Lista ma być odwzorowaniem zapisów w księdze a co za tym idzie może zawierać błędy zapisu zwłaszcza nazwisk i miejscowości. Błędy mogą również wynikać z nieprawidłowego odczytania pisma ręcznego. Zachowano kolejność zapisu z księgi co powoduje, że zdarzają się powtórzenia tych samych zapisów na kolejnych stronach księgi czasami różniące się co nie co między sobą.
   Listę opracował
Benedykt Kałafatiuk, dostępna jest w pliku: internowani_kosaczow.pdf
14.03.2019
   Pan Daniel Nowak doktorant Uniwersytetu Rzeszowskiego przedstawił wykład: Wykorzystanie austriackich katastrów gruntowych z terenu Galicji w poszukiwaniach genealogicznych. Wyład był godzinnym streszczeniem książki, pracy doktorskiej: Austriackie katastry gruntowe na terenie Galicji pisanej pod opieką prof. Zdzisława Budzyńskiego z Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
11.04.2019
   Pan Mariusz Kluczewski Kierownik Oddziału II - Archiwum Narodowego w Krakowie, akt administracji państwowej ogólnej i specjalnej, sądownictwa z XIX i XX w. przedstawił wykład: Zasoby archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
   Pan
Mariusz Kluczewski kilka lat porządkował materiały w w/w archiwum. Podczas miesięcznego pobytu w 2018 r. włączył do zasobu ostatnią już partię rozkazów, czyli dokumentów normujących funkcjonowanie Polskich Sil Zbrojnych. Więcej można przeczytać na stronie:
https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4871-zako%C5%84czono-w%C5%82%C4%85czanie-tzw-%E2%80%9Erozkaz%C3%B3w%E2%80%9D-do-zasobu-instytutu-polskiego-i-muzeum-im-gen-sikorskiego-w-londynie
09.05.2019
   Najlepszy specjalista od spraw austriacko-galicyjskich, zwłaszcza w sprawach militarnych prof. dr hab. Michał Baczkowski z Zakładu Historii Polski Nowoczesnej Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas swojego wykładu omówił wszelkie dostępne materiały źródłowe archiwalne i drukowane, pomocne w poszukiwaniach genealogicznych.
   Pan prof. jest autorem publikacji monograficznych, najważniejsze z nich: W sł
użbie Habsburgów. Polscy ochotnicy w austriackich siłach zbrojnych w latach 1772-1815; Pod czarno-żółtymi sztandarami. Galicja i jej mieszkańcy wobec austro-węgierskich struktur militarnych 1868-1914; Wojsko austriackie w Krakowie w latach 1796-1809; Wojsko polskie w napoleońskim Krakowie; Wojna 1866 roku w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim.
   Dziękując prof. Baczkowskiemu za bardzo ciekawy wykład - MTG ma jednocześnie nadzieję, że nie było to ostatnie wspólne spotkanie z historią.
13.06.2019
   Pan Andrzej Chałupczak opowiadał o swoich ukraińskich poszukiwaniach. Wyjazd starannie przygotował. Ważne było planowanie; uzgodnienie terminów spotkań z rodziną poznaną na FB, trasy podróży. Zaplecze stanowili pracownik - tłumacz i samochód. Podróż trwała jedynie trzy dni. Wypełniły je rodzinne wspomnienia, długie rozmowy, opowieści sprzed wielu lat, stare opisane fotografie. Materiału do badań bardzo dużo. Teraz  trzeba wszystko uporządkować i ... zaplanować następny wyjazd do nowo poznanej rodziny. 
12.09.2019
   Na listopadowym spotkaniu p. Bartłomiej Jasiński opowiadał o grupie facebook: Kołomyja Info. O inicjatywie, która wyrosła z potrzeby osób zainteresowanych tym samym rejonem poszukiwań - Kołomyją. Grupa wywodzi swe korzenie z MTG, gdzie z zaciekawieniem kilka osób odkryło swoje zainteresowanie stolicą Pokucia i okolicami. FB miał być miejscem na stały kontakt i wymianę informacji. Członkowie grupy pomagają sobie wzajemnie i uzupełniają wiedzę. Poprzez wymianę posiadanych zasobów archiwalnych i książek. Grupie udało się zakupić fotokopie ksiąg metrykalnych. Grupa stała się zalążkiem odrodzenia oddziału miłośników Kołomyi we Wrocławiu.
14.11.2019
  Pani dr KarolinaTrzeskowska-Kubasik z Biura Badań Historycznych IPN przeprowadziła wykład:  Informacje biograficzne i genealogiczne w zbiorach archiwalnych Studium Polski Podziemnej w Londynie. Prowadząc badania genealogiczne często zapominamy o archiwach znajdujących się poza granicami Polski, zwłaszcza o archiwach które zasoby powstały po II Wojnie Światowej. Katalog zbiorów znajduje się na stronie internetowej:
https://studium.org.uk/index.php/pl/. Warto odwiedzać stronę FB:
https://www.facebook.com/StudiumPolskiPodziemnej/
12.12.2019
   W dniach 28 a 29 listopada odbyła się I Krakowska Konferencja Genealogiczna.  Zorganizowana została przez Koło Naukowe Doktorantów Historii UP, Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Studium Polski Podziemnej w Londynie. Konferencja połączona była z warsztatami genealogicznymi pt. „Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”
   Pan Maciej Saryusz-Romiszewski reprezentował MTG wygłaszając referat: Działalność Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego. Referat w postaci prezentacji dostępny jest w pliku: Dzialalnosc_MTG_w Krakowie.pdf
28.11.2019
   Grudniowe spotkanie MTG poświęcone zostało sprawom organizacyjnym.
   Nasza biblioteka przyjęła na stan książki stanowiące spuściznę po śp. Ewie Tarkowskiej. Dziękujemy serdeczne Panu Janowi Tarkowskiemu za przekazane książki (wykaz książek w pliku: ksiazki_e_tarkowska.pdf). Zgromadzone, opracowane dokumenty o charakterze genealogicznym poświęconych rodzinie Medweckich zostaną przekazane do Biblioteki Jagiellońskiej.
   Zebrane osoby na spotkaniu dyskutowały nad nowym projektem. ARCHIWUM DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ im. ks. Jerzego Wolnego zaproponowało współpracę przy digitalizacji ksiąg metryklanych. Okazało się, że są chętni do pracy. Na początek zostaną sfotografowane księgi z parafii: Chechło, Olkusz i Szreniawa.
09.01.2020
   Na spotkaniu przedstawiony został wykład Dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu. Pani Elżbieta Laska w referacie: Rodzaje źródeł do badań genealogicznych w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu zapoznała nas z wieloma zespołami swojego Archiwum, które mogą być pomocne w poszukiwaniach pasjonatów historii rodzinnych. Wykład wzbogacony został o bardzo ciekawą informację. Obecnie realizowany jest projekt skanowania ksiąg metrykalnych przechowywanych w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie. Wykaz ksiąg metrykalnych ze Lwowa umieszczony zostanie na stronie AP w Przemyślu po zakończeniu prac pierwszego etapu. Skany dostępne będą w czytelni AP w Przemyślu.
    Zapraszamy na stronę internetową Archiwum Państwowego w Przemyślu: http://www.przemysl.ap.gov.pl/strona-glowna, najważniejsza jej część: http://www.przemysl.ap.gov.pl/skany/
13.02.2020
   Spotkanie odbyło się on-line ale zgodnie z tradycją, w drugi czwartek miesiąca 9 kwietnia. Na spotkaniu referat przedstawił Maciej Saryusz-Romiszewski „Materiały do poszukiwań genealogicznych w archiwach IPN-u" (byłot to powtórzenie prelekcji, która swą premierę miała na V Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej w Brzegu w 2018 r.). Wykład zakończono pytaniami skierowanymi do prowadzącego. Przebieg zebrania wykazał, że istnieje potrzeba organizowania tego typu wideospotkań.
   Spotkanie wirtualne odbębyło się na platformie Zoom Cloud Meetings. Wsparcia technicznego udzielał Maciej Wojtasiewicz w dniu spotkania od godz. 15:00. Instrukcja do programu Zooma dostępna była wcześniej w pliku: instrukcja_zooma.pdf
Dnia 31 marca odbyło się nieformalne spotkanie MTG w wirtualnej rzeczywistości. Spotkanie zainicjował pierwotnie Benek Kalafatiuk, a organizatorem był Maciej Wojtasiewicz, który założył grupę na Skype do której dołączyli o godz. 17tej niektórzy członkowie naszego Stowarzyszenia. Po pewnym czasie komunikator został zmieniony na Zoom Cloud Meetings. Narzędzie rekomendował Marcin Niewalda, które ponownie „hostował” czyli był gospodarzem „Maćko z Tyńca”.
Narzędzie okazało się ku uciesze wszystkich znakomite i pozwoliło na swobodną wymianę informacji. Było to na tyle interesujące, że postanowiliśmy spotkać się w ten sam sposób za tydzień w czwartek 9 kwietna o godz 17:00.
W trakcie spotkania Piotr Strzetelski pokazał przygotowany przez niego przepisany, oryginalny pamiętnik swojego krewnego, kpt Mariana Strzetelskiego a Bartek Jasiński zwiastun swojego nowego wydania Gońca Pokuckiego. Bartek skierował również naszą dyskusję na temat badań nad duszparsterstwem w kręgach polonijnych z racji dotarcia do pozycji pt W KRĘGU BADAŃ NAD POLONIĄ I DUSZPASTERSTWEM POLONIJNYM pod egidą KUL z inicjatywy ks. Prałata Romana Nira sekretarza naukowego Instytutu Historii i Archiwistyki Polonijnej w Chicago. Pozycja o tyle ciekawa, że zawiera wiele informacji na temat księży i ich posługi na przełomie różnych lat.
Marcin Niewalda poruszył kwestie swoich dużych zasobów dotyczących uczestników Powstania Styczniowego. Temat ciekawy uwzględniając historię rodziny Maćka Wojtasiewicza, który ma prapradziadka powstańca, leżącego na Górce Powstańczej na Łyczakowie, Zbyszek Szybka wskazując związki swojej rodzinny z powstaniem styczniowym o nazwisku Sowiński. Na końcu Zbyszek Szybka opowiadał o wizycie w Będzinie i możliwościach nowego skanera, który jest w posiadaniu naszego Stowarzyszenia
.
Reasumując spotkanie przebiegło w bardzo dobrej atmosferze i w sposób jednogłośny zostało wybrane narzędzie dzięki, któremu będziemy mogli spotkać się następnym razem.
31.03.2020
09.04.2020
   Wykład poprowadził p. mgr Artur KarpaczWydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, tytuł: Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej - zarys projektu.
   Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej udostępniło w domenie publicznej:
- ponad 500 zdigitalizowanych jednostek archiwalnych z zasob
ów Archiwum Kurii Metropolitalnej, Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu, Archiwum Archidiecezji Lwowskiej
- 1500 biogram
ów osób (artystów, rzemieślników, duchownych etc.) powiązanych z Archidiecezją Krakowską
- ponad 4000 zdigitalizowanych i udostępnionych w domenie publicznej i na licencjach CC dzieł sztuki z małopolskich kościoł
ów.
   Dzięki dofinansowaniu z "Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa" Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków podjęła prace nad rozbudowaniem Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej. Już niedługo znajdą się  w nim kolejne jednostki archiwalne z Archiwum Archidiecezji Lwowskiej, Archiwum Kurii Metropolitalnej i archiwów parafialnych z terenu Diecezja Bielsko-Żywiecka. Do końca 2022 roku zostanie opublikowane 1022 jednostki. Portal umożliwia wygodne korzystanie z dostępnych dokumentów.
   Wszystko dostępne na stronie Sakralnego Dziedzictwa Małopolski - https://sdm.upjp2.edu.pl/

   Genealodzy muszą być cierpliwi, księgi metrykalne będą dostępne. Digitalizacja i udostępnianie materiału musi trochę potrwać. Częściowy wykaz parafii znajduje się na ostatnim zdjęciu ze spotkania.
14.05.2020
18.06.2020
      Doktor historii Uniwersytetu Jagiellońskiego p. Franciszek Wasyl. Pracownik Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce oraz Katedry Judaistyki we Wrocławiu przedstawił wykład "Genealogie Ormian polskich. Na podstawie zespołu archiwalnego ormiańskokatolickiej archidiecezji lwowskiej". Wykład dotyczyć będzie materiałów genealogicznych w zespole archiwalnym Kościoła ormiańskokatolickiego, przechowywanego w tzw. archiwum bernardyńskim we Lwowie.
   Cały przeprowadzony wykład można posłuchać otwierając plik: genealogie_ormian.mp4 w oknie umieszczonym ponżej. Wykładowca zastrzegł swoje prawa autorskie. Prosimy pliku nie kopiować w całości ani fragmentów.
   Pan dr Przemysław Stanko z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przeprowadził wykład „Akta metrykalne, podworskie i gubernialne w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie”.
   Omówiono obszar zachowanych, przechowywanych w archiwum we Lwowie ksi
ąg metrykalnych kościoła rzymskokatolickiego Archidiecezji Lwowskiej. Szczegóły zawarte są w inwentarzu fond 618.
   Archiwa podworskie, trzeba pami
ętać nosiły różne nazwy: archiwa prywatne, archiwa rodowe lub archiwa rodzinne. Po upaństwowieniu majątków ziemskich zaczęto używać nowej nazwy: archiwa podworskie lub archiwa rodzinno-majątkowe. Wykładowca prezentował przykładowe dokumenty, które mogą wchodzić w skład tego typu zasobów.
    Spotkanie wirtualne odby
ło się tym razem na platformie Microsoft Teams.
17.09.2020
08.10.2020
  Pan dr Mateusz Mataniak, Pracownia Wydawnictw Źródłowych Uniwersytetu Jagiellońskiego poprowadził wykład Dzieje Namiestnictwa Galicyjskiego we Lwowie (1867-1914) w świetle zasobu archiwalnego Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie ("archiwum bernardyńskie"). Źródła do badań genealogicznych".
12.11.2020
11.12.2020
     Kierownik Archiwum Urzędu Miasta Krakowa p. Zbigniew Pasierbek przedstawił wykład "Źródła do badań genealogicznych w zasobie archiwum Urzędu Miasta Krakowa". Omówił między innymi koperty dowodów osobistych w których gromadzone były bardzo zróżnicowane dokumenty. Zdarzają się tam bowiem okupacyjne dokumenty, odpisy metryk urodzenia czy ślubu. Obowiązkowo znajdziemy tam zdjęcia portretowe. Część wykładu poświęcona była innym ciekawym zasobom tego Archiwum: Domowe Księgi Meldunkowe, Księgi Rejestrów Mieszkańców Gmin, Karty Osbowe Mieszkańca - KOM. Strona internetowa archiwum: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=48152
      Wieloletni członek MTG p. Maciek Wojtasiewicz przedstawił wykład "Odkrywanie genealogii. Sensacyjne historie rodzinne". Niektóre wydarzenia w rodzinach są skrzętnie ukrywane, chowane do "szuflady". Rzecz było o morderstwie i dwunastu wyrokach śmierci. Jak i gdzie szukać dokumentów źródłowych w tak trudnych zagadnieniach? Na tak postawione pytanie odpowiedział nasz wykładowca.
14.01.2021
     Pani dr Kamila Follprecht, Zastępca Dyrektora AN w Krakowie przedstawi wykład "Nowy budynek Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E".
Oficjalne otwarcie nowej siedziby Archiwum odby
ło się 30 września 2020 r.  W bardzo najnowoczesnym budynku przechowywane są już akta dwunastowieczne i  współczesne, w tym dokumenty królewskie, archiwalia miejskie, zbiory pochodzące z prywatnych kolekcji oraz bogate zbiory kartograficzne, fotograficzne i ikonograficzne. Zbliża się czas otwarcia Archiwum dla wszystkich użytkowników.
11.02.2021
   Pan Marcin Niewalda przedstawił wykład: Co JESZCZE można wyczytać z akt metrykalnych. W zapowiedzi swojego wykładu Marcin powiedział "Będzie to podsumowanie tego co można wyczytać z akt metrykalnych poza oczywistymi informacjami. Okazuje się, że może być tego całkiem sporo. Prezentacja jest przeznaczona dla początkujących genealogów, ale myślę że każdy, nawet z dużym doświadczeniem znajdzie tu coś ciekawego". Prezentacja PowerPoint: co_jeszcze.ppsx Cały wykład poniżej.
        Kolejny członek MTG p. Kałafatiuk Benedykt przedstawił wykład "Moja genealogiczna podróż ..." W oparciu o losy członków rodziny opowiedział o swoich podróżach w różne regiony Euroazji i przygodach związanych z przypadkowymi odkryciami dokumentów i faktów genealogicznych. O ciągłym uczeniu się genealogii oraz sposobach zdobywania informacji czyli "sposobie na życie".
11.03.2021
   Pan Maciej Saryusz-Romiszewski, członek MTG, przedstawił wykład: Moja genealogia w czasach pandemii. Czas "zarazy" mocno utrudnia badania genealogiczne. Maciek miał kupiony bilet na Ukrainę, planował kontynuację poszukiwań w archiwach Kijowa i Żytomierza. Niestety od ponad roku wyjazd nie był możliwy. Został w domu, w Wieliczce. Skoncentrował się na nowych działaniach. Swoje dociekania historyczne prowadził w inny sposób, mogliśmy posłuchać jak sobie poradził.
   Spotkanie odbyło się on-line ale zgodnie z tradycją, w drugi czwartek miesiąca 9 kwietnia. Na spotkaniu referat przedstawił Maciej Saryusz-Romiszewski „Materiały do poszukiwań genealogicznych w archiwach IPN-u" (byłot to powtórzenie prelekcji, która swą premierę miała na V Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej w Brzegu w 2018 r.). Wykład zakończono pytaniami skierowanymi do prowadzącego. Przebieg zebrania wykazał, że istnieje potrzeba organizowania tego typu wideospotkań.
   Spotkanie wirtualne odbębyło się na platformie Zoom Cloud Meetings. Wsparcia technicznego udzielał Maciej Wojtasiewicz w dniu spotkania od godz. 15:00. Instrukcja do programu Zooma dostępna była wcześniej w pliku: instrukcja_zooma.pdf
   Pan Zbigniew Majewski przedstawił prezentację Podróże w czasie i przestrzeni pięciu pokoleń przodków Zbigniewa Majewskiego. Autor we wstępie powiedział: "Jest to animowana prezentacja losów pięciu pokoleń mych przodków z rodzin Majewskich i Zwolińskich, omówiona pokoleniami wzdłuż osi czasu od końca XVIII wieku do czasów dzisiejszych z mapami i animacją podróży i wydarzeń ilustrowana zdjęciami osób i miejsc oraz skanami wybranych dokumentów. Przyjęta metoda prezentacji jest dynamiczna, może  spowoduje dyskusję o przydatnosci i atrakcyjności takiego podejścia do dokumentacji losów rodzin będących tematem badań genealogicznych".
08.04.2021
13.05.2021
   Pan dr Przemysław Stanko z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przeprowadził wykład "Przeszłość przyszłości. Poszukiwania sybirackich losów przodków na przykładzie rodzin z Małopolski". Nasz mentor przybliżył  tematykę poszukiwań genealogicznych związanych z zesłaniami na syberię. Okazuje się, że istnieją możliwości prowadzenia tego typu poszukiwań mimo bardzo licznych ograniczeń. Wykład trwał ponad dwie godziny a pożniej jescze liczne pytania.
10.06.2021
   Pierwsze po pandemiczne spotkanie MTG w Hotelu Europejskim. Trzeba pamiętać, że od marca 2020 widzieliśmy się tylko na ekranach monitorów. Oczekiwania były jednomyślne, pytani wcześniej członkowie MTG w jakiej formie ma odbyć się najbliższe spotkanie mówili "koniecznie w realu". Wszyscy byli zaszczepieni, można więc było swobodnie rozmawiać. Nowo przyjęci członkowie zapoznali nas ze swoimi poszukiwaniami. Zapowiedziane zostało walne sprawozdawczo-wyborcze spotkanie MTG, które odbędzie się prawdopodobnie 14 października. Zapraszamy członków Towarzystwa na to bardzo ważne spotkanie.
09.09.2021
      Zarząd MTG zwołał na dzień 14 października walne sprawozdawczo-wyborcze spotkanie członków Towarzystwa. Zebranym zostało przedstawione: - podsumowanie działalności MTG w okresie trwania pandemii koronowirusa (SARS-CoV-2), omówiono spotkania online - zaproponowano plan pracy na następny rok - okazano do wglądu roczne sprawozdanie finansowe. W wyniku głosowania Zarząd otrzymał absolutorium. Przyjęto stosowne uchwały.
14.10.2021
   Pan dr Rafał Kroczak z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przedstawi wykład: Geograficzne Systemy Informacyjne (GIS) - ich możliwości i ograniczenia w wizualizacji danych historycznych. Część wykładu przeprowadzona została w formie ćwiczenia. Podstawą jest program QGIS, pozwala on nałożyć mapę historyczną, np. mapę katastru galicyjskiego z połowy XIX w. na obecną mapę tego samego obszaru. W instrukcji, którą napisał nasz wykładowca możemy przeczytać:
Wpisywanie map w układy współrzędnych, znane też pod nazwami kalibracja i georeferencing, przeprowadza się za pomocą narzędzia georeferencer. Operację ta sprowadza się do wyszukania punktów referencyjnych na skalibrowanej już mapie i przypisaniu ich współrzędnych do punktów/obiektów na mapie bez tych informacji. Tak przeprowadza się kalibrację zwłaszcza w przypadku zdjęć lotniczych i map historycznych bez siatki współrzędnych na treści mapy i w obliczu braku ramki z współrzędnymi na granicach treści.
Można zapytać, czy takie łączenie map potrzebne jest w poszukiwaniach genealogicznych? Należy zdecydowanie odpowiedzieć, że tak. Przeprowadzony wykład pozwala odszukać np. miejsce w którym stał dom naszego prapra dziadka a to przecież interesuje już wielu.
Samodzielna praca w programie QGIS wymaga na wstępie zapoznania się z wspomnianą instrukcją. Koniecznie trzeba skorzystać z przykładowych, treningowych plików. Całość można pobrać z tego łącza:  GIS_MTG_instrukcja
   Pan prof. Mateusz Wyżga z Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wygłosił wykład: Mobilność i migracje dawnego społeczeństwa polskiego w kontekście badań genealogicznych.
   Spora mobilność naszych przodków, dziś jest przyczyną wielokrotnych kłopotów w poszukiwaniach genealogicznych. Pradziadowie "gubią się", brak nam ciągłości w wywodzie przodków. Wykład podpowiadał, co robić? gdy nasi krewni gdzieś się zagubili.
18.11.2021
09.12.2021
      Pan dr Przemysław Jędrzejewski przeprowadził wykład: Akta Krakowskich Komisji  Porządkowych Cywilno-Wojskowych jako źródło do badań genealogicznych. Wykładowca: Zajmuje się profesjonalnie poszukiwaniami genealogicznymi oraz poświęca sporo uwagi popularyzacji wiedzy o genealogii, dzięki prowadzeniu i organizowaniu licznych warsztatów i zajęć wśród młodzieży oraz seniorów, wykładów internetowych, konferencji naukowych...
13.01.2022

      Pani dr Bohdana Petryszak pracownik Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego we Lwowie przedstawiła referat: "Księgi metrykalne Lwowa XVI-XVII wieku jako źródło historyczno-genealogiczne". Wykładowca to lwowska badaczka, autorka wielu publikacji w tym: Najdawniejsza zachowana księga metrykalna Kościoła Katedralnego miasta Lwowa, Lwów 2017.
   Notatka ze spotkania również na stronie FB: Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie
10.02.2022
   Pani prof. genetyki Uniwersytetu McMaster Małgorzata Joanna Nowaczyk poprowadziła wykład: Genetyka w genealogii. Pani Nowaczyk jest "Matką chrzestną" Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego, bowiem to z jej inicjatywy powstało nasze Towarzystwo w  2005 r. Jest autorką wielu książek w tym: Poszukiwanie przodków: Genealogia dla każdego oraz Rodzinne drzewo zdrowia: Genetyka dla każdego.
10.03.2022
      Pan Daniel Bućko wieloletni współpracownik Polish Genealogical Society of Connecticut and the Northeast, Inc. w New Britain w USA wygłosił wykład: Spisy rewizyjne jako źródło do badań genealogicznych. Spisy rewizyjne obejmują obszar I Rzeczpospolitej, które zostały włączone do Imperium Rosyjskiego w wyniku rozbiorów (1772, 1793 i 1795). Dokumenty te mają dużą wartość genealogiczną, często zawierają informacje nawet o trzech pokoleniach szukanej rodziny. Przykładowo: Alojzy Korotkiewicz, lat 46, syn Józefa, wnuk Augustyna, prawnuk Michała.
10.02.2022
14.04.2022
   Pan dr Przemysław Stanko z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przeprowadził drugą część wykładu "Przeszłość przyszłości. Poszukiwania sybirackich losów przodków na przykładzie rodzin z Małopolski" (temat był omawiany w ubiegłym roku, podczas spotkania online). Prelegent przekonał nas, że mimo licznych ograniczeń, istnieją pewne możliwości prowadzenia tego typu poszukiwań. Zaprezentowane kopie oryginalnych dokumentów, dały świadectwo okrutnych czasów zsyłki na Syberię. Długi wykład, zakończony został po przeszło trzech godzinach. Obecni uważnie słuchali i przyglądali się licznym dokumentom.
12.05.2022
09.06.2022
   Doktor nauk humanistycznych z zakresu historii Wacław Szczepanik, kustosz muzealny przedstawił referat: Czy można odtworzyć wojskowe i wojenne losy Galicjan w armii austro-węgierskiej? Wykładowca specjalizuje się w historii armii austriackiej (austro-węgierskiej) z uwzględnieniem Polaków służących w tych formacjach, jest autorem niezwykłej książki: Cesarskie dzieci z Tarnowa. 57 Galicyjski Pułk Piechoty w latach 1894-1918. Książka faktycznie niezwykła, dotyczy przecież historii regimentu nieistniejącej armii, nieistniejącego państwa.
   Plik z prezentacją wykładu dostępny jest na stronie WTG: Czy można odtworzyć ...
08.09.2022
   Zgodnie z naszym regulaminem Zarząd MTG przeprowadził walne sprawozdawczo-wyborcze spotkanie członków Towarzystwa. Omówiono działalność MTG w okresie ostatniego roku, dyskutowano nad planem pracy na następny rok. Zostanie wznowiony projekt indeksacji "fiszek metrykalnych". Zebranym przedstawiono roczne sprawozdanie finansowe. Po głosowaniu przyjęto dwie uchwały. Skład Zarządu pozostał bez zmian.
13.10.2022
     Pan Maciej Saryusz - Romiszewski, biograf rodziny Romiszewskich przedstawił wykład Archiwum wołyńskie Kulikowskich, Romiszewskich (Moskalewów) i Popielów. Było to powtórzenie referatu wygłoszonego na konferencji GENEAMI 9 w Brzegu (24.09.2022).
08.12.2022
   Dr Lidia A. Zyblikiewicz, demograf i historyk z UJ wprowadziła nas w tajniki austriackich spisów ludności w Krakowie. Dowiedzieliśmy się, jaka była ich geneza, zakres tematyczny, sposób sporządzenia i jaki jest obecny stan zachowania kart spisowych. Prezentacja "Spisy ludności Krakowa z lat 1857, 1869, 1880 i 1890 jako źródło do poszukiwań genealogicznych" dostępna pod linkiem: nasze_spotkania/spisy_krakowa_1857_1869_1880_1890.pdf
10.11.2022
Pan Andrzej Techmański opowiadał o swojej przygodzie z książką: Księgi gruntowe wsi Wysoka k. Łańcuta 1632-1791, 1789-1873. W tomie tym znalazły się opracowane teksty zawarte w trzech rękopisach: Księga gruntowa Wysokiej 1632-1791, Księga gruntowa Wysokiej 1789-1873 oraz wypisy z Akt parafii Wysockiej 1672-1869. Autor omówił dostępność i przydatność tego rodzaju dokumentów źródłowych w poszukiwaniach genealogicznych.
12.01.2023
   Pani dr Kamila Follprecht, Zastępca Dyrektora Archiwum Narodowe w Krakowie wygłosiła wykład pod tytułem: Historyczne zmiany numeracji domów w Krakowie. Spisy ludności Krakowa, księgi metrykalne, kalendarze Krakowskie i wiele innych dokumentów podają numerację domów. Jak odszukać stary adres na współczesnej mapie Krakowa?
   Prosimy o pomoc, szukamy aktu małżeństwa Beaty Matejko, córki mistrza Jana i Wincentego Kirchmayera, "Czas" podaje, że ślub odbył sie w sobotę 1 października 1892 r. w kościele Mariackim, ale w aktach tej parafii wpisu nie ma, chociaż byłby najbardziej właściwy, bo to parafia panny młodej. A może znajduje się w Parafii Krzesławice... ?
09.02.2023
Pan prof. Krzysztof Ślusarek z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadził wykład dla członków MTG i miłośników genealogii: Słownik miejscowości i elity wiejskiej zachodniej Małopolski w latach 1772-1815 http://www.gospodarka-galicji.pl/slownik-miejscowosci Omówione zostały wykorzystane w tym projekcie poszczególne zespoły dokumentów źródłowych. Nasz wykładowca wspomniał również o innym projekcie badawczym: Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym http://www.miasta-galicji.pl/
Pani Anna Szczęsna przedstawiła swoją drogę do napisania biografii rodziny oraz wydania książki Turbia. Okruchy historii będącą monografią historyczną wsi obejmującą okres od wykopalisk do połowy XX wieku. Autorka omówiła tematy: poszukiwania krewnych w Stanach, ścieżki wojenne przodków w czasie I wojny światowej, pracę nad źródłami do historii wsi, metodykę pisania i przebieg procesu wydawniczego.
13.04.2023
11.05.2023
   Pan Janusz J. Bzowski nestor MTG omówił przenośne (portable) pomocne w genealogii rodzinnej. Programy wersji portable, można nosić ze sobą na pendrive'ie i uruchomić na dowolnym komputerze bez ich instalowania. Nie zaśmiecają dysku i nie ingerują w system.
15.06.2023
Pan prof. UP dr hab. Mateusz Wyżga z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie poprowadził wykład: Społeczne tło genealogii rodzin chłopskich w okresie XVII-XIX wieku.
Na okładce książki: Chłopstwo. Historia bez krawata biografię autora zamieniono na tekst: historyk, wieloletni sołtys rodzinnej wsi Dziekanowice, działacz społeczny i autor wielu książek, chłopskie dziecko, zdejmuje krawat i profesorską togę, ale odrzuca też politykę, ideologię i historię wydarzeniową. Pisze historię chłopstwa na laptopie, lecz nie przy swoim profesorskim biurku w Krakowie, a wśród pól i łąk.
14.09.2023
Październikowe spotkanie Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego będzie spotkaniem sprawozdawczo wyborczym. Prosimy członków MTG o obecność.