Witamy i serdecznie zapraszamy…

     Kolejne spotkanie Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego odbędzie się w czwartek 14.03.2024 roku, o godz. 17:00.
w "Hotelu Europejskim", przy ul. Lubicz 5 (dojazd od ulicy Radziwiłłowskiej).  
     Dnia 21 grudnia 2018 roku Biuro Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie działając w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa zarejestrowało stowarzyszenie zwykłe o nazwie Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne w Krakowie.

     Ma
łopolskie Towarzystwo Genealogiczne w Krakowie kontynuuje działalność Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego.

    
Konieczno
ść ponownej rejestracji wynikało ze zmiany prawa. Na początku maja 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie starych przepisów zostały zobowiązane dokonać wpisu do ewidencji w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji. Ten ostateczny termin na uzyskanie wpisu przypadł na maj 2018 r. Stowarzyszenie zwykłe, które w wyznaczonym terminie nie uzyskało wpisu do ewidencji zostało rozwiązane z mocy prawa. Nie liczyło się ani to, że stowarzyszenie prężnie działa, ani to, że założono je np. 20 lat temu. Ustawa wyraża się jasno: brak wpisu równa się rozwiązanie z mocy prawa.

     Biuro Miejskiego O
środka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie zatwierdziło regulamin MTG w Krakowie. Tekst regulaminu w pliku: mtg_regulamin.pdf
     Zarz
ąd MTG w Krakowie prosi wszystkich starych członków MTG o ponowne wypełnienie deklaracji. Nowe deklaracja członkowskie wraz z załącznikiem uwzględnia wprowadzone w maju 2018 przepisy RODO.
PLIKI DO POBRANIA:
- mtg_deklaracja.pdf
- mtg_zalacznik_rodo.pdf
   Sk
ładki członkowskie proszę wpłacać na konto MTG.
Dane konta: mBank 69 1140 2004 0000 3402 7862 7060
UWAGA! Przy wp
łacie koniecznie należy podać nazwisko osoby wpłacającej.
              Cz
łonkowie MTG osoby pracujące, składka miesięczna 10 zł. Pozostali 
              proszeni s
ą o wpłacanie 5 zł na miesiąc.    
SPOTKANIA ARCHIWALNE
2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015    
2016     2017     2018     2019     2020     2021     2022     2023
   Pan Marcin Niwalda przedstawił wykład: Powstańcy Styczniowi w poszukiwaniach rodzinnych. Omówione zostało zagadnienie jak docierać do źródeł i jakimi metodami się posługiwać w poszukiwaniach Powstańców Styczniowych we własnych rodzinach. Zaprezentowano ciekawe odkrycia oraz badania, które przeprowadził zespół portalu "Genealogia Polaków - Katalog Powstania Styczniowego - Szlak 1863".
   Prezentacja ze spotkania znajduje się na stronie internetowej: https://genealogia.okiem.pl/galeria-wyniki?pliki=1&keyword=powstaniestyczniowe
11.01.2024
      Pan Andrzej Pacyna członek założyciel MTG w Krakowie przedstawił wykład: Niektóre możliwości FamilySearch. Omówił podstawowe funkcjonalności strony internetowej: familysearch.org – portalu założonego i administrowanego przez Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatecznych. Portal zawiera prawdopodobnie największą bazę zindeksowanych danych metrykalnych z całego świata.
   Wykładowca skupił się na możliwościach wyszukiwania informacji, pokazał również czyhające pułapki na korzystających z portalu.
08.02.2024
   Pan dr Michał Ciemała poprowadzi wykład pod tytułem: "Losy zaginionych ksiąg metrykalnych z terenu diecezji przemyskiej". Wykaz prawdopodobnie utraconych a co bardzo istotne najstarszych 804 metrykalnych ksiąg  znajduje się pod adresem:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ceAVuDhnY-EA8SnjmQ8ueNeDdXBoFEZvtdpo7XM3vqA/edit#gid=1265267500
Do jakich ustaleń może dojść badacz historii rodziny mający dostęp do np. księgi urodzonych od roku 1665? Strat dla historyków i genealogów nie da się ocenić, są olbrzymie.
   Nasz wykładowca prowadzi stronę internetową, znajdziemy tam liczne "Spisy mieszkańców oraz poddanych" z okresu do końca wieku XVIII. Warto pamiętać o takich dokumentach źródłowych: https://spisypoddanych.blogspot.com/2023/03/ksiegi-metrykalne-obecnie-zaginione-z.html

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!