Witamy i serdecznie zapraszamy…

     Kolejne spotkanie Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego odbędzie się w czwartek 12.09.2024 roku, o godz. 17:00.
w "Hotelu Europejskim", przy ul. Lubicz 5 (dojazd od ulicy Radziwiłłowskiej).
     Dnia 21 grudnia 2018 roku Biuro Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie działając w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa zarejestrowało stowarzyszenie zwykłe o nazwie Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne w Krakowie.

     Ma
łopolskie Towarzystwo Genealogiczne w Krakowie kontynuuje działalność Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego.

    
Konieczno
ść ponownej rejestracji wynikało ze zmiany prawa. Na początku maja 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie starych przepisów zostały zobowiązane dokonać wpisu do ewidencji w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji. Ten ostateczny termin na uzyskanie wpisu przypadł na maj 2018 r. Stowarzyszenie zwykłe, które w wyznaczonym terminie nie uzyskało wpisu do ewidencji zostało rozwiązane z mocy prawa. Nie liczyło się ani to, że stowarzyszenie prężnie działa, ani to, że założono je np. 20 lat temu. Ustawa wyraża się jasno: brak wpisu równa się rozwiązanie z mocy prawa.

     Biuro Miejskiego O
środka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie zatwierdziło regulamin MTG w Krakowie. Tekst regulaminu w pliku: mtg_regulamin.pdf
     Zarz
ąd MTG w Krakowie prosi wszystkich starych członków MTG o ponowne wypełnienie deklaracji. Nowe deklaracja członkowskie wraz z załącznikiem uwzględnia wprowadzone w maju 2018 przepisy RODO.
PLIKI DO POBRANIA:
- mtg_deklaracja.pdf
- mtg_zalacznik_rodo.pdf
   Sk
ładki członkowskie proszę wpłacać na konto MTG.
Dane konta: mBank 69 1140 2004 0000 3402 7862 7060
UWAGA! Przy wp
łacie koniecznie należy podać nazwisko osoby wpłacającej.
              Cz
łonkowie MTG osoby pracujące, składka miesięczna 10 zł. Pozostali 
              proszeni s
ą o wpłacanie 5 zł na miesiąc.    
SPOTKANIA ARCHIWALNE
2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015    
2016     2017     2018     2019     2020     2021     2022     2023
   Pan Marcin Niwalda przedstawił wykład: Powstańcy Styczniowi w poszukiwaniach rodzinnych. Omówione zostało zagadnienie jak docierać do źródeł i jakimi metodami się posługiwać w poszukiwaniach Powstańców Styczniowych we własnych rodzinach. Zaprezentowano ciekawe odkrycia oraz badania, które przeprowadził zespół portalu "Genealogia Polaków - Katalog Powstania Styczniowego - Szlak 1863".
   Prezentacja ze spotkania znajduje się na stronie internetowej: https://genealogia.okiem.pl/galeria-wyniki?pliki=1&keyword=powstaniestyczniowe
11.01.2024
      Pan Andrzej Pacyna członek założyciel MTG w Krakowie przedstawił wykład: Niektóre możliwości FamilySearch. Omówił podstawowe funkcjonalności strony internetowej: familysearch.org – portalu założonego i administrowanego przez Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatecznych. Portal zawiera prawdopodobnie największą bazę zindeksowanych danych metrykalnych z całego świata.
   Wykładowca skupił się na możliwościach wyszukiwania informacji, pokazał również czyhające pułapki na korzystających z portalu.
08.02.2024
   Pan dr Michał Ciemała poprowadził wykład pod tytułem: "Losy zaginionych ksiąg metrykalnych z terenu diecezji przemyskiej". Omówione zostały losy ksiąg metrykalnych z Archiwum Diecezji Przemyskiej w okresie 1940 - 1944, „okres lwowski”. Dalsze etapy: wywóz ksiąg metrykalnych ze Lwowa do Krakowa, styczeń – maj 1944, akta „Sippenstelle Krakau” sierpień 1944, na koniec miejsca docelowe zdeponowanych akt „Sippenstelle Krakau”: Brzeg, Coburg. Wykaz prawdopodobnie utraconych najstarszych 804 metrykalnych ksiąg  znajduje się pod adresem:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ceAVuDhnY-EA8SnjmQ8ueNeDdXBoFEZvtdpo7XM3vqA/edit#gid=1265267500
Nasz wykładowca prowadzi stronę internetową, znajdziemy tam liczne "Spisy mieszkańców oraz poddanych" z okresu do końca wieku XVIII. Warto pamiętać o takich dokumentach źródłowych: https://spisypoddanych.blogspot.com/2023/03/ksiegi-metrykalne-obecnie-zaginione-z.html
14.03.2024
   Wykład poprowadził dr Piotr Dawid Kołpak z Zakładu Geografii Politycznej i Historycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego pod tytułem: Znaczenie rejestrów przyjęć do prawa miejskiego w badaniach nad historią społeczną Pogórza Karpackiego od XV do XVIII w.
Księgi przyjęć do prawa miejskiego (łac. Alba civilia lub Libri iuris civilis) zawierają protokoły sporządzane na okoliczność nadania nowym przybyszom praw obywatelskich miasta. Poszczególne zapiski zawierają np.: imię i nazwisko, zawód, miejsce urodzenia (pochodzenia), imiona rodziców, zawód ojca, imiona i nazwiska polecających. Dla genealoga super informacje z XV - XVIII w.
11.04.2024
    Gościem specjalnym spotkania była "Matka chrzestna" Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego p. prof. Małgorzata Joanna Nowaczyk. Z jej inicjatywy powstało MTG w roku 2005. Nauczycielka akademicka, pisarka, blogerka i genealog narodowości polskiej. Spotkanie wypełnione było wspomnieniami genealogicznymi z licznych podróży po Polsce. Panią Nowaczyk poproszono o kilka odpowiedzi na pytania związane z genetyką na usłagach badań genealogicznych.
    Autorka książek o genealogii: Poszukiwanie przodków: genealogia dla każdego (2005, 2015), Rodzinne drzewo zdrowia: genetyka dla każdego (2007).
09.05.2024
   Historia rodzinna widziana i opisana przez p. Zbigniewa Rewerę w książce pt. REWERA: Dziesięć pokoleń rodziny od połowy XVIII wieku do 2023 roku została omówiona przez autora na kolejnym spotkaniu MTG w Krakowie.
Źródła książki przechowywane były w domu, to "tylko" rodzinne pamiątki (dokumenty, fotografie, listy ...) te wyjątkowe świadectwa historii, w tym opracowaniu dały obraz dziejów jednej rodziny. Historia Polski w tym przypadku była tylko tłem wydarzeń rodzinnych.
13.06.2024